Search

Brengt de zaak verder

Waarom moet ik in privé borg staan voor de financiering van mijn bedrijf?

Bij het financieren van zakelijke activiteiten van een Besloten Vennootschap komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer in privé wordt gevraagd mee te tekenen voor een zakelijke financiering.

Een persoonlijke borgstelling, af te geven door de ondernemer, is  vaak het sluitstuk van een financieringsofferte. Bijna altijd zijn dan al diverse activa van de onderneming als zekerheid verstrekt en komt daarbovenop dus nog die persoonlijke borgstelling. Dat leidt nog wel eens tot ongenoegen en irritatie bij ondernemers. “Waarom moet ik mij persoonlijk verbinden als ik al zoveel zekerheden heb afgegeven?”. Vaak zal het antwoord van de bank zijn dat er een persoonlijk commitment van de ondernemer moet zijn. ”In hoeverre gelooft u zelf in uw plan en bent u bereid zich daar persoonlijk aan te verbinden?”

Grofweg kan een ondernemer zich op twee manieren vanuit privé verbinden aan een zakelijke financiering. Of de ondernemer verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de schuld eigenlijk aangaat – voor het geheel als hoofdelijk mede schuldenaar, of er wordt een overeenkomst van borgtocht opgemaakt.

Bij de overeenkomst van borgtocht wordt door een partij, de borg, aan een andere partij, de schuldeiser, een persoonlijke zekerheid verschaft. Doel daarvan is een transactie tussen deze laatste partij en een derde (de hoofdschuldenaar) mogelijk te maken. De borg verplicht zich daarom tegenover deze schuldeiser een bepaalde prestatie te leveren als deze derde zijn verplichtingen niet nakomt. Er is dus sprake een eerste overeenkomst tussen de schuldeiser en deze derde, en een overeenkomst tussen de schuldeiser en de borg. Die laatste houdt in dat de borg zal presteren als de hoofdschuldenaar dat niet doet.

De gevolgen van een borgtocht kunnen verstrekkend zijn. Je stelt je daarmee immers persoonlijk garant voor de betaling van een schuld van een derde. Toch zijn er geen wettelijk voorschriften voor wat betreft de manier waarop de overeenkomst wordt aangegaan. Net als elke ‘gewone’ overeenkomst kan de borgtocht vormvrij, dus op alle soorten manieren, worden aangegaan. Een mondelinge overeenkomst van borgtocht is dus mogelijk. Natuurlijk valt een schriftelijke vastlegging van de afspraken aan te bevelen. Zo kun je immers achteraf altijd nagaan wat de afspraken precies waren.

Als de borg wordt aangesproken door de schuldeiser, dan moet deze de prestatie leveren zoals in de overeenkomst van borgtocht bepaald. Doorgaans betekent dat, het doen van een betaling. De borg is echter niet aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser (bank) heeft geleden door het verzuim van de hoofdschuldenaar. De borg hoeft dus geen wettelijke rente te betalen die de hoofdschuldenaar verschuldigd is geworden.

Voor wat betreft de hoogte van de borgstelling hanteren financiers uiteenlopende standpunten. Er zijn banken die menen dat de borgstelling vooral een “symbolische” waarde heeft. Om die reden kunnen zij bijvoorbeeld bij een krediet van €1.000.000,-. een borgstelling van maximaal €50.000,-. vragen. De financier gaat er dan mede van uit dat de borgstelling mede bedoeld is om de ondernemer aan hun kant te krijgen wanneer de financiering op een debâcle uitdraait en de debiteuren en andere zekerheden moeten worden uitgewonnen. Wanneer er dan geen financiële druk is, kan de ondernemer mogelijk te lichtzinnig afhaken en de bank met de brokstukken laten zitten. Een persoonlijke borgstelling geeft dan letterlijk en figuurlijk extra zekerheid dat de ondernemer zich ook in die situatie nog zal inspannen om de schade voor de bank te beperken.

Zo’n borgstelling afgeven voor een zakelijke financiering is niet zonder risico. Dat geldt in het bijzonder als de borgstelling ook nog eens is afgedekt met een hypothecaire inschrijving op het woonhuis. De financier kan dan verhaal nemen op het privé vermogen van de directeur en eventueel ook van zijn echtgenote, bij het uitwinnen van een zakelijke lening. Een gesecureerde borgtocht betekent dat de borg gekoppeld is aan een goede zekerheid voor de financier, zoals verpande spaargelden of een hypothecaire inschrijving op een woning met overwaarde.

De strekking van een borgstelling is helder. Als A niet betaalt zal B voor hem betalen. Er zitten echter de nodige haken en ogen aan de borgtocht en in de praktijk wil het nog wel eens tot discussies leiden zowel in als buiten de rechtszaal. Laat u daarom vooraf goed informeren voordat u een borgtocht aan gaat!

DEEL DIT BERICHT