BBZ-lening

Het BBZ 2004 (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) biedt startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Het BBZ is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemers (starter). Ook gevestigde zelfstandige ondernemers (gevestigde ondernemer) die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling. Tenslotte komen in aanmerking oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Er kan uitsluitend bedrijfskapitaal worden verstrekt aan ondernemers die het bedrijf of zelfstandige beroep uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap of coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid.
De intake van de aanvraag wordt verzorgd door de Gemeentelijke Sociale Dienst in de woonplaats van de aanvrager die op grond van de rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek (uitgevoerd door een deskundige derde) uiteindelijk beslist of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. De vorm van de financiële ondersteuning en de voorwaarden verschillen per situatie.
Om voor een BBZ in aanmerking te komen dient wel aan enkele eisen te worden voldaan. Er dient een bedrijf of zelfstandig beroep gevoerd te worden dat een bedrijfsinkomen heeft dat voldoende oplevert voor de ondernemer zelf, zijn gezin en de instandhouding van het bedrijf. Er moet worden voldaan aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken). Er kan geen hulp meer verkregen worden van een bank of borgstellingsfonds. De ondernemer moet de leeftijd hebben tussen de 18 en 65 jaar. Er moet een ondernemingsplan zijn waaruit blijkt dat het bedrijf ´levensvatbaar´ is. Er is geen recht op een BBZ-lening wanneer er een eigen vermogen is dat groot genoeg is om een lening bij een bank te kunnen krijgen. Tenslotte is er geen recht op het BBZ als een ondernemer verwijtbaar werkloos is geworden.

Wie bieden BBZ-leningen aan?
BBZ-leningen worden aangeboden door gemeenten of gemeentelijke kredietbanken. Je vraagt een BBZ aan in de gemeente waar je woont. Een aanvraag voor een BBZ-krediet dien je in bij de uitvoerders van de Wet Werk en Bijstand. Meestal is dit de Sociale Dienst in de gemeente, maar sommige gemeenten hebben de BBZ uitbesteed.

Welke vormen van BBZ-leningen zijn er?
De gemeente voert deze regeling uit via een renteloze of rentedragende lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
Voor startende ondernemers kan er vanuit het BBZ een beroep worden gedaan op een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of u eventueel nog een deel van de lening moet terugbetalen. Een startende ondernemer kan maximaal 36 maanden een periodieke uitkering krijgen. Hiermee kunnen de investeringen gedaan worden die nodig zijn om een bedrijf op te starten. Startende ondernemers kunnen ook bedrijfskapitaal aanvragen. Dit gebeurt veelal in de vorm van een rentedragende lening maximaal € 35.130 (per 1 januari 2014).
Indien de levensvatbaarheid van een bestaande onderneming gevaar loopt kan een rentedragende lening worden verkregen, waarbij het maximumbedrag € 190.812 (2014) is. De rente volgt het niveau van de banken. De lening moet in tien jaar terug betaald worden.
In geval van tijdelijk inkomensproblemen, waardoor niet in het levensonderhoud voorzien kan worden, volgt vaak een periodieke uitkering. Het BBZ vult dan het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden.