Zoek

Brengt de zaak verder

Speciale vormen

Als eerste gaan we in op het combineren van verschillende financieringsoplossingen; hybridefinanciering. Er zijn ook bedrijven die het lukt om bij hun bedrijfsvoering helemaal geen gebruik te maken van externe financiering. Zij maken hierbij gebruik van Bootstrapping, Dropshipping en/of ketenfinanciering. Als laatste gaan we in op wat bijzondere producten die geen financieringsoplossing zijn, maar wel veel voorkomen bij financieringen en waar veel aandacht voor is. Dit zijn de derivaten en de rentswap.

Wilt u meer weten over een van deze alternatieven en/of aanverwante producten, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Onderwerpen

BBZ-lening

Het BBZ 2004 (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) biedt startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Het BBZ is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemers (starter). Ook gevestigde zelfstandige ondernemers (gevestigde ondernemer) die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling. Tenslotte komen in aanmerking oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Meer lezen

Er kan uitsluitend bedrijfskapitaal worden verstrekt aan ondernemers die het bedrijf of zelfstandige beroep uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap of coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid.
De intake van de aanvraag wordt verzorgd door de Gemeentelijke Sociale Dienst in de woonplaats van de aanvrager die op grond van de rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek (uitgevoerd door een deskundige derde) uiteindelijk beslist of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. De vorm van de financiële ondersteuning en de voorwaarden verschillen per situatie.
Om voor een BBZ in aanmerking te komen dient wel aan enkele eisen te worden voldaan. Er dient een bedrijf of zelfstandig beroep gevoerd te worden dat een bedrijfsinkomen heeft dat voldoende oplevert voor de ondernemer zelf, zijn gezin en de instandhouding van het bedrijf. Er moet worden voldaan aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken). Er kan geen hulp meer verkregen worden van een bank of borgstellingsfonds. De ondernemer moet de leeftijd hebben tussen de 18 en 65 jaar. Er moet een ondernemingsplan zijn waaruit blijkt dat het bedrijf ´levensvatbaar´ is. Er is geen recht op een BBZ-lening wanneer er een eigen vermogen is dat groot genoeg is om een lening bij een bank te kunnen krijgen. Tenslotte is er geen recht op het BBZ als een ondernemer verwijtbaar werkloos is geworden.

Wie bieden BBZ-leningen aan?
BBZ-leningen worden aangeboden door gemeenten of gemeentelijke kredietbanken. Je vraagt een BBZ aan in de gemeente waar je woont. Een aanvraag voor een BBZ-krediet dien je in bij de uitvoerders van de Wet Werk en Bijstand. Meestal is dit de Sociale Dienst in de gemeente, maar sommige gemeenten hebben de BBZ uitbesteed.

Welke vormen van BBZ-leningen zijn er?
De gemeente voert deze regeling uit via een renteloze of rentedragende lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
Voor startende ondernemers kan er vanuit het BBZ een beroep worden gedaan op een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of u eventueel nog een deel van de lening moet terugbetalen. Een startende ondernemer kan maximaal 36 maanden een periodieke uitkering krijgen. Hiermee kunnen de investeringen gedaan worden die nodig zijn om een bedrijf op te starten. Startende ondernemers kunnen ook bedrijfskapitaal aanvragen. Dit gebeurt veelal in de vorm van een rentedragende lening maximaal € 35.130 (per 1 januari 2014).
Indien de levensvatbaarheid van een bestaande onderneming gevaar loopt kan een rentedragende lening worden verkregen, waarbij het maximumbedrag € 190.812 (2014) is. De rente volgt het niveau van de banken. De lening moet in tien jaar terug betaald worden.
In geval van tijdelijk inkomensproblemen, waardoor niet in het levensonderhoud voorzien kan worden, volgt vaak een periodieke uitkering. Het BBZ vult dan het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden.

Bootstrapping

Afgezien van alle genoemde alternatieven voor financiering met vreemd vermogen via de bank of met eigen vermogen van aandeelhouders of investeerders, zijn er exotischer alternatieven. In de Engelstalige literatuur worden ze wel aangeduid met ‘bootstrapping’: alles benutten wat omzet oplevert, kosten bespaart en duur bankkrediet helpt vermijden. Het gaat hier om financiering van de onderneming zonder gebruik te maken van financieringsvormen die een rente en/of aflossingsverplichting met zich mee nemen.

Meer lezen

Financial bootstrapping is de kunst om een onderneming op te bouwen of een plan te realiseren zonder externe financierders, zoals een bank of private investors. Het idee hierachter is dat je ook door met eigen geld te werken en de opbrengsten direct te herinvesteren je een zeer succesvolle onderneming kunt bouwen.
Enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn het aankopen van tweedehands apparatuur, een korte betalingstermijn hanteren of het inzetten van het privé spaargeld voor zakelijke aankopen. Door binnen de onderneming kostenefficiënter te opereren middels bootstrapping, kunnen ondernemers de behoefte aan vreemd vermogen van een bank of investeerders beperken of zelfs voorkomen. Andere voorbeelden zijn een ICT-bedrijf dat zijn werknemers opties geeft in plaats van een hoog salaris en een glasvezelbedrijf dat zijn klanten zelf de kabels van de straat naar hun woning laat graven in ruil voor een lagere rekening.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Door alles zelf te financieren heb je 100% controle over je bedrijf en hoef je aan niemand verantwoording af te leggen behalve aan jezelf. Het nadeel is dat je soms minder hard kan groeien. Door extern geld op te halen kan je bijvoorbeeld veel meer investeren in voorraad of in personeel.