Search

Brengt de zaak verder

Nieuwe Corona-OverbruggingsLening (COL) voor innovatieve bedrijven beschikbaar

De online aanvraagportal voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) is in januari 2021 geopend voor aanvragen in de derde tranche. Voor overbruggingskredieten tot 500.000 euro geldt een looptijd van drie jaar, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij is. Er geldt een vast rentepercentage van 3 procent, met een 2 procent premium bij kredieten boven de 500.000 euro.

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb’ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding).

Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de Regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s), de praktische kredietverstrekkers, aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Start-ups en scale-ups die aanvragen indienen, krijgen te maken met de volgende criteria:

• Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
• Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
• Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
• Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
• Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor zover beschikbaar).
• Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.
• Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
• Bedrijven moeten aangeven welke kostenreductie maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
• Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
• Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
• Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend.
• Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening.
• Daarnaast kunnen de ROM’s andere kwalitatieve criteria, zoals fte, R&D, belang innovatie et cetera, laten meewegen indien er vanwege de beperkte budgetten aanvragen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

DEEL DIT BERICHT