Type leningen

Annuïteitenlening

Een annuïteitenlening is een lening waarvan de rentebetalingen en de aflossingen plaatsvinden door middel van annuïteiten. Het kenmerk van een dergelijke lening is dat periodiek hetzelfde bedrag (de annuïteit) aan de geldgever wordt betaald. De annuïteit bevat zowel een rente als aflossingscomponent. Bij een annuïteiten lening staan de periodieke aflossing, de rente en de looptijd vooraf vast. Hierdoor heb je als lener een zekerheid en weet je steeds wat je te wachten staat. Dit is bij andere leningen niet altijd het geval.

Achtergestelde lening

De achtergestelde lening is een lening waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld ten opzichte van concurrente (gewone) schuldeisers. De achtergestelde lening heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. Als gevolg van het hogere risico dat de schuldeiser bij achterstelling loopt, wordt over het algemeen een hogere rente vergoed. Door sommige financiers wordt een achtergestelde lening tot het eigen vermogen gerekend. Vaak worden door financiers aanvullende voorwaarden bedongen die van invloed kunnen zijn op de uitbetaling van rente en/of aflossing van de achtergestelde lening. Achterstelling kan men bereiken door dit contractueel met elkaar af te spreken in een zogenaamde achterstellingsovereenkomst.

Aflossingsvrije lening

De aflossingsvrije lening kenmerkt zicht door de gelijk blijvende hoofdsom. Terugbetaling van de volledige hoofdsom vindt plaats aan het einde van de looptijd van de financiering in plaats van tussentijds. Dit zal in de praktijk vaak alleen mogelijk zijn als er tegenover de lening een zekerheid/onderpand staat die ook een vrijwel gelijkblijvende waarde heeft. Deze leningvorm kom je nog wel eens tegen bij de financiering van onroerend goed.

Blanco lening

Dit is een lening waarbij de leningnemer geen zekerheden of onderpand afgeeft aan de leninggever. Indien de leningnemer in betalingsproblemen komt, dan kan de leninggever dus niet terugvallen op het uitwinnen van zekerheden of onderpand. Het risico voor een geldverstrekker is bij dit type leningen hoog, waardoor hier over het algemeen ook een hogere rente tegenover staat.

Bullet lening

Bullet leningen kenmerken zich doordat zij aan het einde van de looptijd in één keer worden terugbetaald. Er hoeft dus periodiek alleen rente betaald worden en geen aflossingen.

Converteerbare lening

Een converteerbare lening is een lening met daarbij het recht om onder bepaalde voorwaarden op een nader te bepalen moment in de toekomst de lening om te zetten in (certificaten van) aandelen. Vaak worden het aantal aandelen en het moment van converteren vooraf vastgelegd. Als de leninggever besluit om van zijn recht gebruik te maken, dan wordt vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen van de onderneming.

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening, ook wel hypotheek genoemd, is een financieringsvorm waarbij de leningnemer zekerheden aan de leninggever biedt in de vorm van een hypothecaire inschrijving op onroerend goed. De hypothecaire inschrijving zal geregeld moeten worden via een notaris.

Mezzaninelening

Een mezzanine lening is een tussenvorm van een lening die deels de eigenschappen van kapi­taal (eigen vermogen) en deels de eigenschappen van schuld (vreemd vermogen) bezit. Dit kan technisch de vorm aanne­men van een converteerbare schuld, preferente aandelen of een schuld met warrants. Het betreft een schuld die alleen voorgaat op de rechten van de aandeelhouders. In geval van faillissement moeten dus eerst alle andere schulden worden voldaan voordat deze schuld kan worden terugbetaald.

Obligatielening

Dit is een lening waarbij een verhandelbaar schuldbewijs wordt uitgegeven. Obligaties worden geïdentificeerd via een unieke ISIN code, International Securities Identification Number. Obligaties hebben normaal gesproken een notering in procenten (meer of minder dan 100%). Obligaties betalen periodiek de rente uit en aan het eind van de looptijd de hoofdsom terug. Er zijn obligaties met vaste rente, variabele rente (floating rate), zonder rente (zero bond) of stijgende rente gedurende de looptijd (step-up bond). Perpetuals hebben een eeuwigdurende looptijd.

Onderhandse lening

Onderhandse leningen worden zonder tussenkomst van een bancaire instelling verleend. Meestal zijn dit leningen van familieleden, vrienden of kennissen. Onderling worden afspraken gemaakt over de hoofdsom, rente, aflossing en looptijd. Het is hierbij uiteraard altijd aan te raden alle afspraken vast te leggen in een (schriftelijke) overeenkomst.

Perpetuele lening

Dit zijn leningen zonder einddatum, zogenoemde eeuwigdurende leningen.

Roll-over lening

Een Roll-over lening is een overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een langere periode geld te lenen, waarbij de rente afspraak periodiek wordt herzien. Bij een Roll-over lening met variabele hoofdsom kan naast de renteaanpassing eveneens de hoofdsom worden gewijzigd. Een Roll-over lening met variabele hoofdsom combineert de voordelen van een lange termijn financiering met de voordelen van een krediet.

Tante Agaath lening

De Tante Agaath lening is een lening van een extern persoon (hoeft dus geen familie te zijn zoals de naam misschien doet vermoeden) aan een (zelfstandige startende) ondernemer. Samen moeten zij een voorstel maken waarbij wordt omschreven hoeveel geld (minimaal € 2269 en maximaal € 50.000) er geleend wordt en met wat voor doel. Daarna moet deze door de Belastingdienst worden goedgekeurd. Alleen als deze door de Belastingdienst is goedgekeurd is dit een echte Tante Agaath lening. Tegenwoordig is de naam Tante Agaath wat komen te vervallen; in de belastingboeken wordt deze gewoon durf- of startkapitaal genoemd. De verschaffer van de lening krijgt een aantal fiscale voordelen.