Lease

Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).

De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Een algemene term bij deze financieringsvorm is equipment leasing, dat betrekking heeft op de lease van kapitaalgoederen die een zakelijke toepassing kennen. Gezegd kan worden dat dit alle kapitaalgoederen betreffen die niet onder autoleasing vallen. Om die reden wordt ook de term ‘algemene leasing’ gebruikt voor equipment leasing.

In de strikte betekenis van het begrip lease bevat een leasecontract een koopoptie die de lessee de kans geeft om, zonder verplichting, tegen een bij het afsluiten van het contract vastgelegde prijs (de residuwaarde), aan het einde van het traject het geleasede object te kopen. Zonder een dergelijke optie in het contract, gaat het hetzij om een huurcontract (waarbij het eigendom ook aan het einde niet overgaat van lessor naar lessee), hetzij om een huurkoopcontract (waarbij het eigendom van rechtswege wordt overgedragen bij afloop van het contract).

Het draait bij lease altijd om een object, wat aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. Het object moet als zelfstandige eenheid waarde bezitten. Het object dient ook vanuit juridisch oogpunt zelfstandig te zijn en te blijven. Gaat het object juridisch op in een andere zaak dan verliest de leasemaatschappij (lessor) mogelijk haar rechten op het object. Een voorbeeld is een motor die in de auto wordt ingebouwd. Het object moet duurzaam zijn en in ondernemingen worden aangewend als bedrijfsmiddel. Verbruiksgoederen komen dan ook niet voor lease in aanmerking. Met het object moet de onderneming (de lessee) inkomsten realiseren of kosten besparen.

De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. Wel zijn er een aantal overeenkomsten tussen de contracten. Zo is elk leasecontract onopzegbaar.
Daarnaast wordt de maximale looptijd van het leasecontract bepaald door de economische levensduur van het object. De maximale duur waarin de lessor het object bij een klant (lessee) in gebruik kan geven is namelijk beperkt tot die periode waarin het object door ondernemingen vanuit economisch oogpunt verantwoord kan worden ingezet in de bedrijfsvoering.

Welke varianten van leasing zijn er?
Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Daarnaast zijn de sale and lease back en de cross border lease van belang.

Een financial lease is een financieringsovereenkomst waarbij een lease-object (bijvoorbeeld een auto of machine), tegen periodieke betaling van de overeengekomen leasetermijnen, voor een vaste periode, door een leasemaatschappij (lessor) aan de gebruiker (lessee) ter beschikking wordt gesteld. Het juridische eigendom is in handen van de lessor, het economische bij de lessee. Een financial lease wordt, in tegenstelling tot een operational lease, op de balans opgenomen.

Bij operationele leasing behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom en een deel van de economische eigendom door zelf in te staan voor het onderhoud van het object. De lessee krijgt het genot van het goed zodat zijn risico’s beperkt zijn. De overeenkomst heeft veel weg van een huurcontract waarbij de verhuurder het onderhoud en dergelijke verzorgt. Het is een vorm van objectfinanciering bedoeld voor bedrijfsmiddelen zoals auto’s en machines.

Een speciale variant van de operationele lease is de full service lease. Dit is een leasevorm waarbij de lessor de zorg voor service, onderhoud en verzekering op zich neemt. Dit komt vaak voor bij autolease contracten.

Bij de vorm sale and lease back wordt een object verkocht om het vervolgens voor een bepaalde tijd terug te huren. Bij een sale and lease back wordt het een object door de eigenaar-gebruiker verkocht aan een belegger of investeerder. De voormalige eigenaar wordt vervolgens voor bepaalde tijd huurder van het betreffende object. Een belangrijk argument achter deze constructie is vaak dat de lessee op deze manier kapitaal kan vrijmaken voor andere investeringen, terwijl hij toch de geleasede zaken kan blijven gebruiken.

De cross border lease, ook wel exportleasing genoemd, is een vorm van leasing waarbij de lessee en de lessor een verschillende nationaliteit hebben. Cross border lease is een financiële en fiscale constructie waarbij een bedrijf de gebruiksrechten op bepaalde materiële vaste activa verkoopt aan een buitenlands bedrijf en daarna terug huurt. Dergelijke constructies zijn vaak erg complex doordat verschillende rechtsstelsels op de transactie van toepassing zijn.

Wie zijn de aanbieders van lease?
Leasing wordt aangeboden door commerciële leasemaatschappijen. Sommige leasemaatschappijen zijn gelieerd aan de bekende banken, anderen opereren zelfstandig. Producenten van kapitaalgoederen bieden soms ook zelf financieringsmogelijkheden aan. Vaak gebeurt dit in de vorm van lease. Een speciale variant is de zogenaamde Vendor lease. Bij deze vorm is een derde partij actief betrokken bij de totstandkoming van het leasecontract tussen de lessor en de lessee. De derde partij wordt vendor genoemd en zal meestal de leverancier zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van lease?
Een lease is een vorm van objectfinanciering. Het aanvraagtraject verloopt hierbij wezenlijk anders dan bij een debiteurenfinanciering. Veelal behoeft bij een lease primair het object beoordeeld te worden en in mindere mate de debiteur die de financiering aanvraagt. Het aanvraagtraject is hiermee in de praktijk vaak eenvoudiger ten opzichte van een bancaire financiering. Ten opzichte van een bancaire financiering is een lease vaak wel wat duurder.

Een ander voordeel van leasing is dat aan een object vaak een hogere zekerheidswaarde kan worden toegekend door de financier dan indien het zelfde object door een bank wordt gefinancierd. De leasemaatschappij is als objectspecialist vaak beter uitgerust om de kwaliteit van het onderpand te beoordelen dan een bank. Waar een bank soms maximaal 50% op een machine kan financieren, is in sommige gevallen bij een leasemaatschappij een 100% financiering mogelijk. Het werkkapitaal van een onderneming wordt hierdoor minder aangetast.

Een lease heeft meestal de vorm van een annuïteit. Bij een dergelijke financieringsvorm weet je precies wat gedurende de looptijd van een contract de maandelijkse lasten zijn en wordt een ondernemer meestal niet tussentijds geconfronteerd met jaarlijkse rentestijgingen. Een nadeel is dan natuurlijk wel dat ook meestal niet geprofiteerd kan worden van rentedalingen.

Investeringsaftrek en eventuele subsidieregelingen kunnen een rol spelen bij de afweging tussen operationele of financiële lease. Is de maximale investeringsaftrek binnen een jaar reeds benut dan is het raadzaam gebruik te maken van een operationele lease gezien haar ‘off balance’ karakter.