Rekening courant krediet

Bij een rekening courant krediet opent de bank een rekening voor de klant en staat hem toe om tot een bepaald maximum bedrag debet te staan op deze rekening. Een rekening courant krediet is de wat chiquere benaming voor rood staan op een (zakelijke) bankrekening.

Een krediet in rekening courant kan een oplossing zijn om een tijdelijk tekort aan financiële middelen te overbruggen. Vaak is de kredietruimte permanent beschikbaar, maar er kan ook afgesproken worden dat de kredietlimiet op een bepaald moment weer wordt verlaagd. Overschrijdingen van het  afgesproken bedrag (de kredietlimiet op uw rekening courant) zijn niet toegestaan.

Voor een krediet op rekening courant worden drie soorten kosten in rekening gebracht, te weten afsluitkosten voor het beschikbaar stellen van het krediet (eenmalig), kosten voor het hebben van de kredietruimte op een rekening courant, ongeacht of hiervan gebruik wordt gemaakt of niet (periodiek) en rente over het deel van de kredietruimte dat daadwerkelijk wordt opgenomen (periodiek).

De rente op een krediet in rekening courant is vaak variabel. Dit houdt in dat het rentetarief zowel kan stijgen als dalen tijdens de duur van het rood staan. De rente op een rekening courant krediet wordt door de meeste banken per dag berekend. Basis voor deze renteberekening is vaak de Basisrente van een bank of een euribor-tarief met daarboven op diverse individuele opslagen. Deze opslagen worden per klant bepaald en zijn afhankelijk van onder meer de omvang van het krediet, het risicoprofiel van de klant en de kredietstructuur.

Een rekening-courant krediet kan aan een of aan meerdere kredietnemers worden verstrekt. Die kredietnemers zullen dan in een groep verbonden zijn. In dat geval vindt ook vaak saldo- en rentecompensatie plaats. Dat wil zeggen dat de ene kredietnemer debet mag staan voor zover de overige kredietnemers een creditsaldo hebben. Ook zal er slechts debetrente verschuldigd zijn over het gesaldeerde saldo van alle rekeningen tezamen en niet over alle debet-standen afzonderlijk.

Welke vormen van kredieten in rekening courant zijn er?

Een krediet in rekening courant kan worden afgesloten voor een vooraf bepaalde vaste looptijd of voor onbepaalde tijd. In het laatste geval wordt vaak gezegd dat de limiet tot wederopzegging wordt verstrekt. Een rekening courant faciliteit is vaak dagelijks opzegbaar. De bank moet in het geval van opzegging wel een bepaalde zorgvuldigheid in acht nemen.

Een krediet in rekening courant kan worden afgesloten voor een vaste kredietlimiet. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over een vaste periodieke verlaging van de limiet. Het krediet wordt dan bijvoorbeeld ieder kwartaal met een vast bedrag ingeperkt. Dit kan gebeuren tot een saldo van nul is bereikt of tot er een bepaalde vaste basislimiet overblijft.

Een andere variant op genoemde basislimiet is een vaste kredietlimiet tot een bepaald bedrag, met daarboven een extra bedrag, welke vaak gerelateerd wordt aan een bepaalde zekerheid die afgegeven is aan de bank. Een voorbeeld hiervan is een kredietlimiet gerelateerd aan een vast percentage van de openstaande debiteurenvorderingen jonger dan 90 dagen.

Wie zijn de aanbieders van kredieten in rekening courant?

Kredieten in rekening courant worden aangeboden door banken, postorderbedrijven en creditcard maatschappijen.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Een rekening courant krediet is vooral interessant als het resultaat van een onderneming sterk seizoensgebonden is of als een ondernemer behoefte heeft aan financiering van zijn of haar werkkapitaal. Met een rekening courant krediet heeft een onderneming namelijk altijd geld achter de hand op het moment dat het bedrijf daar behoefte aan heeft.

Met een rekening courant krediet kunnen schommelingen opgevangen worden in uitgaven en inkomsten. Het krediet geeft dus flexibiliteit in het beheer van liquiditeitsstromen. Uiteraard wordt alleen rente betaald over het bedrag dat werkelijk debet gestaan wordt. Een koppeling tussen de kredietlimiet en het niveau van uw handelsvorderingen of voorraden is mogelijk. Op die manier is de kredietlimiet variabel. Wanneer er een limiet is afgesproken, is er geen belemmering om het geld aan te spreken op het moment dat het zelf uitkomt.

Een nadeel is vaak dat een krediet in rekening courant vaak een stuk duurder is dan bijvoorbeeld een lening. Dit komt bijvoorbeeld omdat op een krediet geen verplichte aflossing geldt en hierdoor rente blijft betalen. Hierdoor zijn de rentekosten van een rekening courant krediet vaak relatief hoog.