Obligokrediet

Ondernemers kunnen bepaalde verplichtingen aangaan die tot een betaling in de toekomst kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn garanties die door de bank voor rekening en risico van de klant worden gesteld en door de bank geopende accreditieven. In dergelijke gevallen brengt de bank het bedrag van de verplichting vaak in mindering op de kredietlimiet van de klant. Dit om te voorkomen dat er een overschrijding van de limiet plaatsvindt op het moment dat daadwerkelijk aan de verplichting moet worden voldaan en er liquiditeitsproblemen ontstaan.

Indien een onderneming veel van dergelijke verplichtingen aangaat en al deze bedragen in mindering van de kredietlimiet worden gebracht, kan het normale betalingsverkeer van de onderneming in gevaar komen. Om dit te voorkomen, bestaat de mogelijkheid om naast het normale rekening-courantkrediet een aparte obligofaciliteit te regelen, waarop zulke verplichtingen afzonderlijk worden geadministreerd.

Vaak zijn in de praktijk een obligokrediet en een rekening-courant krediet wel aan elkaar gekoppeld. De bank verklaart zich bereid om in opdracht en voor rekening van de cliënt tot een bepaald maximum verplichtingen tegenover derden aan te gaan, zoals garanties en documentaire kredieten. Is eenmaal een dergelijke verplichting door de bank aangegaan, dan wordt het daarmee gemoeide bedrag voorwaardelijk ten laste van het krediet geboekt.

De vergoeding voor een obligokrediet is geen rente maar een provisie. Er wordt immers geen bedrag uitbetaald. Meestal is de vergoeding een vast bedrag aan administratiekosten verhoogd met een percentage dat berekend wordt over het nominale bedrag aan gestelde garanties of accreditieven. De hoogte van de provisie is mede afhankelijk van het soort obligo, de looptijd en de gegoedheid van de kredietvrager.

Welke vormen van obligokrediet zijn er?

Een obligokrediet kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een obligokrediet wordt beschikbaar gesteld in de vorm een obligofaciliteit, een garantie faciliteit of een l/c (‘letters of credit’) faciliteit. Deze faciliteiten worden gebruikt voor het aangaan van niet-contante obligo’s die voortvloeien uit het stellen van zodanige garanties, voor letters of credits en andere instrumenten.

Wie zijn de aanbieders van obligokredieten?

Obligokredieten worden aangeboden door de meeste banken in Nederland. Daarnaast wordt deze vorm ook aangeboden door sommige partijen die zich uitsluitend bezig houden met handelsfinanciering (Trade finance).

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?

Bij een obligo faciliteit krijgt de ondernemer een beschikkingsruimte voor het stellen van garanties, maar kan hij het dus niet gebruiken voor andere contante betalingen. De bank heeft de zekerheid dat het alleen gebruikt kan worden voor garanties. Voordeel voor ondernemer is dat dit een goedkopere oplossing is dan een rekening courant faciliteit.

Omdat een bank over een dergelijke faciliteit evenveel risico loopt als over een normaal rekening-courantkrediet, zullen de aanvraag- en fiatteringsprocedure meestal identiek zijn. De kredietverlenende bank zal, binnen het maximale bedrag dat zij aan krediet wil verstrekken, de afweging moeten maken welk deel zij in de vorm van contant krediet en welk deel zij als obligokrediet wil verstrekken.