Zoek

Brengt de zaak verder

Financieringsproducten

Er zijn verschillende soorten financieringsproducten. De meest bekende is de lening. Minder bekend zijn waarschijnlijk alle verschillende type leningen. Daarnaast moet je denken aan krediet, zoals een rekening courant, lease en factoring.

Wilt u meer weten over de verschillende financieringsproducten, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Onderwerpen

Debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Hiervan is in het algemeen sprake 180 dagen na de vervaldag van de factuur. Als dit zich voordoet, vergoed de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hebt gemaakt.

Meer lezen

De premie van een kredietverzekering wordt over het algemeen bepaald aan de hand van het omzetvolume, het aantal debiteuren (spreiding van risico), het gedekte percentage bij schade-uitkering (vaak tussen 75% en 85%), het vestigingsland van de debiteuren en de hoogte van het eigen risico.

Welke vormen van kredietverzekeringen zijn er?

  • verzekering per transactie: geschikt indien incidenteel een groot bedrag van een klant ontvangen wordt;
  • verzekering per debiteur: geschikt indien van één specifieke afnemer regelmatig grote bedragen ontvangen worden;
  • kredietverzekering per land: geschikt indien voornamelijk zaken wordt gedaan met afnemers uit 1 of enkele landen;
  • omzetverzekering: dit is de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee de gehele omzet verzekerd wordt tegen niet-betalende klanten.
  • exportkredietverzekering: deze is gericht op exporterende bedrijven

Soms kan een exportkredietverzekeraar geen dekking bieden. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij hele grote transacties, lange looptijden of als het land waarnaar geëxporteerd wordt minder stabiel is. Dan zou mogelijk de exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV) van de Nederlandse Staat een uitkomst kunnen zijn. Exporteurs en banken maken gebruik van de EKV om zekerheid te hebben met betrekking tot de betaling. De volgende risico’s kunnen herverzekerd worden: krediet- of leaserisico, fabricatierisico, koersrisico’s en risico bij vooruitbetaling. Atradius Dutch State Business is de uitvoerder in opdracht van het ministerie van Financiën.

Welke aanbieders van kredietverzekeringen zijn er?
Sommige brancheverenigingen bieden een kredietverzekering aan. Ook bieden banken vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Daarnaast zijn er allerlei commerciële aanbieders. Bekende aanbieders van kredietverzekeringen zijn bijvoorbeeld Atradius, Coface en Euler-Hermes.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Een kredietverzekering heeft uiteraard een preventieve werking, omdat voorafgaand aan een transactie de afnemers worden beoordeeld door de verzekeraar, waardoor informatiekosten en tijd bespaard kunnen worden. Daarnaast kan een kredietverzekering het makkelijker maken om bankkrediet aan te trekken of te verruimen en soms ook nog tegen een lagere rente of betere voorwaarden.

Factoring

Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer.
Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe bedrijf, de factor, neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij. De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren. Naast financiering van debiteuren wordt ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij overgedragen. Daardoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Meer lezen

Naast een vorm van debiteurenfinanciering kan factoring ook worden ingezet voor de financiering van voorraden en inkopen. Voorraden aanhouden is voor ondernemingen zeer kapitaalintensief. Financiering van de voorraad geeft ondernemingen met voorraden de mogelijkheid te blijven investeren. Factormaatschappijen bieden voorraadfinanciering aan in combinatie met debiteurenfinanciering. Door een factormaatschappij kan gefinancierd worden op betaalde voorraad die in Nederland ligt opgeslagen. Daarbij bedragen de financierings-percentages tot 60% van de actuele waarde. Van belang is dat het courante voorraad betreft, waarbij vooruitbestelde voorraad zich beter leent voor financiering.
Inkoop van goederen door een onderneming gaat ten koste van de liquide middelen. Inkoopfinanciering door een factormaatschappij is mogelijk op basis van de (aantoonbaar) voorverkochte (lees orders) inkopen, gerelateerd aan de inkoopwaarde van de goederen. Daarbij bedragen de financieringspercentages tot 60% van de actuele waarde.

Welke vormen van factoring zijn er?
Er zijn verschillende vormen van factoring te onderscheiden, bijvoorbeeld traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Een belangrijk aspect bij de traditionele vorm van factoring is de debiteurenportefeuille en de spreiding van deze debiteuren. Bij de factoringsvormen american en reverse is een spreiding in de debiteurenportefeuille niet van belang en daarom meer toegankelijk voor bedrijven met een kredietbehoefte.
Bij traditionele factoring wordt op basis van de totale omzet en afhankelijk van een vrij groot aantal voorwaarden een rekening courant krediet verstrekt. De aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken. Bij american factoring wordt gefinancierd op basis van cessie van vorderingen. Doordat deze factormaatschappijen zich richten op de debiteur van de overgedragen facturen en nauwlettend de geleverde prestatie in het oog houden, kan er al vrij snel tot financiering overgegaan worden. Reverse factoring, ook wel supply chain finance genoemd, is voornamelijk populair in de sectoren waar de strategische relatie tussen leveranciers en afnemers van belang is.
Factoring is mogelijk waarbij er uitsluitend sprake is van bevoorschotting van debiteurenvorderingen. Daarnaast zijn er uitgebreidere mogelijkheden waarbij ook het volledige debiteurenbeheer (credit management) wordt uit besteed aan een factoringmaatschappij, eventueel inclusief invordering en incasso van openstaande vorderingen.

Wie zijn de aanbieders van factoring?
Er zijn heel veel verschillende factoringmaatschappijen in Nederland, die allemaal onderling verschillen in acceptatie, mogelijkheden en tarieven. Enkele bekende namen zijn ING en ABN Amro Commercial Finance, DAS Factoring en De Lage Landen.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Een groot voordeel van factoring is dat een ondernemer niet meer afhankelijk is van het moment dat de debiteuren betalen. Hierdoor kunnen uitgaven vaak beter gepland worden.
Door middel van factoring kan soms al binnen twee dagen na het verzenden van een factuur over het geld beschikt worden, waardoor het werkkapitaal toeneemt en daarmee ook de liquiditeitspositie van een onderneming.
Kenmerkend voor factoring is daarnaast de flexibele hoogte van de maximaal te verkrijgen financiering. Als de omzet stijgt, stijgt immers de kredietruimte mee. Dit kan voor sterk expanderende ondernemingen een belangrijk argument zijn bij hun keuze voor factoring, aangezien een traditionele financiering gebonden is aan een kredietplafond.
De verstrekkingsnormen bij factoring zijn doorgaans ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen bijvoorbeeld ook zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen en geldt als bevoorschotting gemiddeld 80% tot 90% van de uitstaande debiteuren. Bij een traditionele debiteurenfinanciering door een bank is dit meestal beperkt tot maximaal 60% of 70% in geval van verzekerde debiteuren.

Huurkoop

Huurkoop is een variant van een lening waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.
De afspraken met betrekking tot huurkoop worden vastgelegd in een huurkoopakte. Te denken valt aan afspraken met betrekking tot rente, looptijd, aflossingsschema, verkoopprijs en eigendomsvoorbehoud.
Huurkoop is eigenlijk een variant op kopen op afbetaling. Het verschil zit hem in het worden van eigenaar. Wanneer je iets koopt op afbetaling ben je direct de eigenaar van product. Bij huurkoop is dit dus anders. Huurkoop verschilt van lease door het feit dat de eigendoms-overdracht aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt en dus niet optioneel is.

Meer lezen

Welke vormen van huurkoop zijn er te onderscheiden?
Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Een variant is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden (namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopprijs).
Een andere speciale vorm van huurkoop is een variant, waarbij er sprake is van financiering door een derde. In zo’n geval draagt de huurverkoper zijn rechten uit de huurkoop-overeenkomst en de eigendomsrechten van het huurkoop-object over aan bijvoorbeeld een bank. De huurverkoper ontvangt dan de koopsom van de bank, terwijl de bank de betalingstermijnen ontvangt van de huurkoper. Overigens zijn meer variaties van een dergelijke drie-partijen-overeenkomst denkbaar.

Welke aanbieders van huurkoop zijn er?
Een aantal van de objectfinancieringsmaatschappijen, zoals leasemaatschappijen, bieden ook deze financieringsvorm aan.

Wat zijn de voor- en nadelen van huurkoop?
Een belangrijk voordeel van huurkoop is dat de koper/kredietnemer het object direct in gebruik kan nemen. Ook kan er vaak boetevrij extra worden afgelost. Omdat huurkoop altijd gekoppeld is aan een vast object is er voor de verkoper/kredietgever verhoogde zekerheid. Dit resulteert vaak in scherpe rentetarieven.
Een nadeel van huurkoop kan zijn dat de verkoper/kredietgever het object kan terugeisen als er niet aan de betaalafspraken wordt gehouden. Voor de verkoper/kredietgever is dit een verhoogde vorm van zekerheid.

Krediet

Een krediet is een toezegging van een geldverstrekker dat tot een gemaximeerd bedrag geld kan worden opgenomen van een bepaalde bankrekening. Veelal wordt rente in rekening gebracht over het opgenomen bedrag en soms ook zogenaamde kredietprovisies. Er zijn een aantal verschillende varianten van krediet, waarvan rekening courant krediet waarschijnlijk de meest bekende is.

Een belangrijk verschil tussen een lening en een krediet is dat een lening een vaste hoofdsom kent en een vast schema van aflossingen heeft (dit schema van aflossingen kan ook nul zijn), waarbij een kredietlimiet vaak een vast bedrag betreft dat debet (‘rood’) mag worden gestaan op een rekening courant bij de bank. Bij een lening moet rente worden betaald over het volledige uitstaande bedrag, terwijl bij een krediet alleen rente betaald hoeft te worden over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk gebruikt wordt. Over het deel dat niet gebruikt wordt, is eventueel een provisie verschuldigd.

Meer lezen

Welke vormen van krediet zijn er?

We maken hierbij onderscheid tussen rekening courant kredietobligo krediet en overbruggingskrediet. Klik op het type krediet waarover u meer wilt weten voor een algemene toelichting hierop, de aanbieders en de voor- en nadelen hiervan.

Lease

Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).

De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Meer lezen

Een algemene term bij deze financieringsvorm is equipment leasing, dat betrekking heeft op de lease van kapitaalgoederen die een zakelijke toepassing kennen. Gezegd kan worden dat dit alle kapitaalgoederen betreffen die niet onder autoleasing vallen. Om die reden wordt ook de term ‘algemene leasing’ gebruikt voor equipment leasing.

In de strikte betekenis van het begrip lease bevat een leasecontract een koopoptie die de lessee de kans geeft om, zonder verplichting, tegen een bij het afsluiten van het contract vastgelegde prijs (de residuwaarde), aan het einde van het traject het geleasede object te kopen. Zonder een dergelijke optie in het contract, gaat het hetzij om een huurcontract (waarbij het eigendom ook aan het einde niet overgaat van lessor naar lessee), hetzij om een huurkoopcontract (waarbij het eigendom van rechtswege wordt overgedragen bij afloop van het contract).

 

Het draait bij lease altijd om een object, wat aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. Het object moet als zelfstandige eenheid waarde bezitten. Het object dient ook vanuit juridisch oogpunt zelfstandig te zijn en te blijven. Gaat het object juridisch op in een andere zaak dan verliest de leasemaatschappij (lessor) mogelijk haar rechten op het object. Een voorbeeld is een motor die in de auto wordt ingebouwd. Het object moet duurzaam zijn en in ondernemingen worden aangewend als bedrijfsmiddel. Verbruiksgoederen komen dan ook niet voor lease in aanmerking. Met het object moet de onderneming (de lessee) inkomsten realiseren of kosten besparen.

 

De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. Wel zijn er een aantal overeenkomsten tussen de contracten. Zo is elk leasecontract onopzegbaar.
Daarnaast wordt de maximale looptijd van het leasecontract bepaald door de economische levensduur van het object. De maximale duur waarin de lessor het object bij een klant (lessee) in gebruik kan geven is namelijk beperkt tot die periode waarin het object door ondernemingen vanuit economisch oogpunt verantwoord kan worden ingezet in de bedrijfsvoering.

 

 

Welke varianten van leasing zijn er?
Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Daarnaast zijn de sale and lease back en de cross border lease van belang.

 

Een financial lease is een financieringsovereenkomst waarbij een lease-object (bijvoorbeeld een auto of machine), tegen periodieke betaling van de overeengekomen leasetermijnen, voor een vaste periode, door een leasemaatschappij (lessor) aan de gebruiker (lessee) ter beschikking wordt gesteld. Het juridische eigendom is in handen van de lessor, het economische bij de lessee. Een financial lease wordt, in tegenstelling tot een operational lease, op de balans opgenomen.

 

Bij operationele leasing behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom en een deel van de economische eigendom door zelf in te staan voor het onderhoud van het object. De lessee krijgt het genot van het goed zodat zijn risico’s beperkt zijn. De overeenkomst heeft veel weg van een huurcontract waarbij de verhuurder het onderhoud en dergelijke verzorgt. Het is een vorm van objectfinanciering bedoeld voor bedrijfsmiddelen zoals auto’s en machines.

 

Een speciale variant van de operationele lease is de full service lease. Dit is een leasevorm waarbij de lessor de zorg voor service, onderhoud en verzekering op zich neemt. Dit komt vaak voor bij autolease contracten.

 

Bij de vorm sale and lease back wordt een object verkocht om het vervolgens voor een bepaalde tijd terug te huren. Bij een sale and lease back wordt het een object door de eigenaar-gebruiker verkocht aan een belegger of investeerder. De voormalige eigenaar wordt vervolgens voor bepaalde tijd huurder van het betreffende object. Een belangrijk argument achter deze constructie is vaak dat de lessee op deze manier kapitaal kan vrijmaken voor andere investeringen, terwijl hij toch de geleasede zaken kan blijven gebruiken.

 

De cross border lease, ook wel exportleasing genoemd, is een vorm van leasing waarbij de lessee en de lessor een verschillende nationaliteit hebben. Cross border lease is een financiële en fiscale constructie waarbij een bedrijf de gebruiksrechten op bepaalde materiële vaste activa verkoopt aan een buitenlands bedrijf en daarna terug huurt. Dergelijke constructies zijn vaak erg complex doordat verschillende rechtsstelsels op de transactie van toepassing zijn.

 

 

Wie zijn de aanbieders van lease?
Leasing wordt aangeboden door commerciële leasemaatschappijen. Sommige leasemaatschappijen zijn gelieerd aan de bekende banken, anderen opereren zelfstandig. Producenten van kapitaalgoederen bieden soms ook zelf financieringsmogelijkheden aan. Vaak gebeurt dit in de vorm van lease. Een speciale variant is de zogenaamde Vendor lease. Bij deze vorm is een derde partij actief betrokken bij de totstandkoming van het leasecontract tussen de lessor en de lessee. De derde partij wordt vendor genoemd en zal meestal de leverancier zijn.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van lease?
Een lease is een vorm van objectfinanciering. Het aanvraagtraject verloopt hierbij wezenlijk anders dan bij een debiteurenfinanciering. Veelal behoeft bij een lease primair het object beoordeeld te worden en in mindere mate de debiteur die de financiering aanvraagt. Het aanvraagtraject is hiermee in de praktijk vaak eenvoudiger ten opzichte van een bancaire financiering. Ten opzichte van een bancaire financiering is een lease vaak wel wat duurder.

Een ander voordeel van leasing is dat aan een object vaak een hogere zekerheidswaarde kan worden toegekend door de financier dan indien het zelfde object door een bank wordt gefinancierd. De leasemaatschappij is als objectspecialist vaak beter uitgerust om de kwaliteit van het onderpand te beoordelen dan een bank. Waar een bank soms maximaal 50% op een machine kan financieren, is in sommige gevallen bij een leasemaatschappij een 100% financiering mogelijk. Het werkkapitaal van een onderneming wordt hierdoor minder aangetast.

Een lease heeft meestal de vorm van een annuïteit. Bij een dergelijke financieringsvorm weet je precies wat gedurende de looptijd van een contract de maandelijkse lasten zijn en wordt een ondernemer meestal niet tussentijds geconfronteerd met jaarlijkse rentestijgingen. Een nadeel is dan natuurlijk wel dat ook meestal niet geprofiteerd kan worden van rentedalingen.

Investeringsaftrek en eventuele subsidieregelingen kunnen een rol spelen bij de afweging tussen operationele of financiële lease. Is de maximale investeringsaftrek binnen een jaar reeds benut dan is het raadzaam gebruik te maken van een operationele lease gezien haar ‘off balance’ karakter.

Lening

Een lening is een overeenkomst, waarbij de ene partij aan de andere partij een geldbedrag verstrekt (leent) met de verplichting een gelijk bedrag op termijn terug te betalen. De afgesproken rente dient als vergoeding voor het verstrekte geldbedrag.
Een lening als financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor nieuwe investeringen in vaste activa met een economische levensduur van meer dan één jaar of voor herfinanciering van bestaande faciliteiten. De geschiktheid van het type lening is afhankelijk van het doel waarvoor deze wordt aangetrokken. Alleen een overbruggingslening heeft vaak een looptijd korter dan een jaar.

Meer lezen

Een lening heeft een vaste of een variabele rente. Financiers bepalen hun rente op basis van hun inkoopkosten op de geld- en kapitaalmarkt voor het door u gewenste type lening, aangevuld met een risico opslag (ook wel debiteurenopslag genoemd) en een winstopslag. De risico opslag is afhankelijk van de vermogenspositie van de onderneming, de rentabiliteit van de onderneming en de zekerheden die de onderneming (en haar bestuurders) kunnen aanbieden. De rente moet over het algemeen maandelijks worden voldaan.
Aflossingen kunnen periodiek plaats vinden, bijvoorbeeld eens in de maand of ineens aan het einde van de looptijd van de lening. Aflossing van een lening op het moment dat de rente nog voor een bepaalde periode vast staat, kan leiden tot het verschuldigd zijn aan een vergoeding voor vervroegde aflossing aan de geldverstrekker.

Financiers verlangen vaak zekerheden (onderpand) bij het verstrekken van een lening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen aanvullende zekerheden verlangd worden, zoals een borgstelling of een hypotheekvestiging.

Een belangrijk verschil tussen een lening en een krediet is dat een lening een vaste hoofdsom kent en een vast schema van aflossingen heeft (dit schema van aflossingen kan ook nul zijn), waarbij een kredietlimiet vaak een vast bedrag betreft dat debet (‘rood’) mag worden gestaan op een rekening courant bij de bank. Bij een lening moet rente worden betaald over het volledige uitstaande bedrag, terwijl bij een krediet alleen rente betaald hoeft te worden over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk gebruikt wordt.

Welke vormen van leningen zijn er te onderscheiden?
Hiervoor verwijzen we naar de aparte pagina over type leningen in verband met het grote aantal soorten.

Welke aanbieders van leningen zijn er?
Er zijn ontzettend veel aanbieders van leningen. Eigenlijk kunt u hiervoor bij alle partijen terecht. Ze zullen alleen niet alle genoemde vormen van leningen aanbieden.

Wat zijn de voor- en nadelen van leningen?
Leningen variëren in looptijd. In het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd, hoe lager het maandelijkse aflossingsbedrag. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat bij een langere looptijd in totaal veel meer rente betaald moet worden. Bovendien kan de rentevergoeding hoger liggen bij een langere looptijd, omdat de leninggever dan ook meer risico loopt.

Een mogelijk ander nadeel van een lening kan zijn dat deze vorm van lenen weinig vrijheid kent. In sommige gevallen is zelfs bij een lening met een variabele rente een boete aan de geldverstrekker verschuldigd bij vervroegde aflossing.

Leverancierskrediet

Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximum aantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Meer lezen

Vaak zal de leverancier wel een eigendomsvoorbehoud maken als deze leverancierskrediet verstrekt. Bij een eigendomsvoorbehoud blijft een leverancier juridisch eigenaar van de door hem geleverde ‘roerende zaken’ (de producten) tot de koopprijs helemaal is betaald. Daarnaast hanteren veel leveranciers een maximumbedrag waarvoor zij een afnemer krediet willen verlenen. Als een leverancier krediet verstrekt voor langere termijn, dan wordt hiervoor meestal een rentevergoeding berekend.
Meestal sluiten leveranciers die krediet verstrekken een kredietverzekering. Een kredietverzekering is een verzekering die een leverancier bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer de aan hem geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Bij overschrijding van de betalingstermijn of de kredietlimiet betekent dit dat de afnemer te maken kan krijgen met een leveringsstop, of alleen geleverd krijgt tegen contante betaling.
De aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier zelf. Om te bepalen of er een kredietlimiet kan worden gegeven aan een ondernemer, gaan kredietverzekeraars en kredietbeoordelaars vaak uit van de cijfers die bij de KvK zijn gedeponeerd. Voor de ondernemer die afhankelijk is van leverancierskrediet, is het aan te raden tijdig de cijfers bij de KvK te deponeren. Daarnaast zijn er ook organisaties die voor leveranciers de afnemers checken een voorbeeld hiervan is Graydon. Wanneer deze organisaties geen goed beeld kunnen vormen van een afnemer, kunnen zij een negatief advies geven.

Welke vormen van leverancierskrediet zijn er?
Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf.

Welke aanbieders van leverancierskrediet zijn er?
Leverancierskrediet is het door ondernemers de meest gebruikte kredietvorm. Veel bedrijven in uiteenlopende branches bieden elkaar verschillende betalingscondities aan. Beoordelingen door kredietinformatiebureaus spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe deze kredietinformatie tot stand komt, is niet altijd helder en duidelijk. Kredietbeoordelingen worden vaak gebaseerd op ratings. Internationaal opererende ratingagencies, banken, leasing- en factoringbedrijven, kredietverzekeraars en handelsinformatiebureaus houden zich bezig met het beoordelen van de kredietwaardigheid van ondernemingen. Voorbeelden zijn Graydon en Dun & Bradstreet.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Ondernemingen maken over het algemeen graag gebruik van leverancierskrediet naast bankkrediet, omdat de kosten van het leverancierskrediet meestal lager zijn dan die van het bankkrediet en omdat het risico voor de leverancier kleiner is dan voor de bank, omdat de leverancier meestal beter en eerder dan de bank kan beoordelen hoe de afnemer er voor staat. Een leverancierskrediet kan vaak sneller geregeld worden, omdat geen contract vereist is. Anderzijds kan een surplus aan leverancierskrediet zorgen voor een gevaarlijke liquiditeitspositie. Op de balans staat weliswaar kort vreemd vermogen vermeld, welke echter ingezet wordt als lang vreemd vermogen, waardoor de zogenaamde gouden balansregel niet langer van toepassing is. Leverancierskrediet kan een vorm van marketing zijn: om klanten over de streep te trekken worden de betalingsvoorwaarden versoepeld.

Aflossingen kunnen periodiek plaats vinden, bijvoorbeeld eens in de maand of ineens aan het einde van de looptijd van de lening. Aflossing van een lening op het moment dat de rente nog voor een bepaalde periode vast staat, kan leiden tot het verschuldigd zijn aan een vergoeding voor vervroegde aflossing aan de geldverstrekker.

Financiers verlangen vaak zekerheden (onderpand) bij het verstrekken van een lening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen aanvullende zekerheden verlangd worden, zoals een borgstelling of een hypotheekvestiging.

Een belangrijk verschil tussen een lening en een krediet is dat een lening een vaste hoofdsom kent en een vast schema van aflossingen heeft (dit schema van aflossingen kan ook nul zijn), waarbij een kredietlimiet vaak een vast bedrag betreft dat debet (‘rood’) mag worden gestaan op een rekening courant bij de bank. Bij een lening moet rente worden betaald over het volledige uitstaande bedrag, terwijl bij een krediet alleen rente betaald hoeft te worden over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk gebruikt wordt.

Welke vormen van leningen zijn er te onderscheiden?
Hiervoor verwijzen we naar de aparte pagina over type leningen in verband met het grote aantal soorten.

Welke aanbieders van leningen zijn er?
Er zijn ontzettend veel aanbieders van leningen. Eigenlijk kunt u hiervoor bij alle partijen terecht. Ze zullen alleen niet alle genoemde vormen van leningen aanbieden.

Wat zijn de voor- en nadelen van leningen?
Leningen variëren in looptijd. In het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd, hoe lager het maandelijkse aflossingsbedrag. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat bij een langere looptijd in totaal veel meer rente betaald moet worden. Bovendien kan de rentevergoeding hoger liggen bij een langere looptijd, omdat de leninggever dan ook meer risico loopt.

Een mogelijk ander nadeel van een lening kan zijn dat deze vorm van lenen weinig vrijheid kent. In sommige gevallen is zelfs bij een lening met een variabele rente een boete aan de geldverstrekker verschuldigd bij vervroegde aflossing.

Payroling

Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrolling-bedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrolling-bedrijf. Over het algemeen hanteren payrolling-bedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Meer lezen

Welke vormen van payrolling zijn er?
Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrolling-bedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever.
Indien de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrolling-bedrijf dan wordt het payrolling-bedrijf de juridische werkgever. Het payroll-bedrijf neemt hierdoor de arbeidsrechtelijke risico’s over. Zij zullen alle juridische en administratieve handelingen met betrekking tot het personeelsbeleid verzorgen. De opdrachtgever blijft de kernzaken zoals werving, beoordeling en salariëring zelf bepalen.
Indien de werknemers van een opdrachtgever gewoon in dienst blijven bij de werkgever dan is de werkgever nog steeds de juridische werkgever met alle bijbehorende risico’s zoals bij ziekte en ontslag. Bij deze variant wordt eigenlijk alleen de salarisadministratie van het personeel uitbesteed.

 

Welke aanbieders van payrolling zijn er?
Het aantal payrollbedrijven in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Niet al deze nieuwkomers zijn 4400-NEN gecertificeerd of aangesloten bij een branche organisatie. Ledenlijsten zijn te raadplegen via branche organisaties als de VPO, de ABU en de NBBU.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van payrolling?
De belangrijkste voordelen van payrolling zijn dat er geen onverwachte personeelskosten zijn en dat de personeelskosten door het payroll-bedrijf kunnen worden voorgefinancierd. Afhankelijk van de gekozen vorm is het mogelijk om geheel of gedeeltelijk de juridische en administratieve taken met betrekking tot het personeelsbeleid uit te besteden waardoor een ondernemer hier zelf minder omkijken naar heeft. De financiële administratie wordt beperkter en inzichtelijker, omdat facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) niet meer ontvangen worden. Voor de medewerkers zelf verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.
Het belangrijkste nadeel is dat de opdrachtgever altijd aansprakelijk blijft voor afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In geval van faillissement van het payroll bedrijf is het mogelijk dat premies en belastingen aan het UWV en de Belastingdienst moeten worden afdragen, ookal is dat al eerder aan het payroll bedrijf gedaan. Daarnaast moet er natuurlijk wel betaald worden voor de diensten van de payroller, waardoor de kosten dus hoger worden. Tenslotte kan de band met het vaste personeel veranderen door de overstap naar payrolling. Een ondernemer loopt het risico dat werknemers door deze manier van betalen meer afstand tot het bedrijf voelen en zelfs minder waardering ervaren. Voor het flexibele personeel zal dit nadeel uiteraard minder gelden.

Meestal sluiten leveranciers die krediet verstrekken een kredietverzekering. Een kredietverzekering is een verzekering die een leverancier bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer de aan hem geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Bij overschrijding van de betalingstermijn of de kredietlimiet betekent dit dat de afnemer te maken kan krijgen met een leveringsstop, of alleen geleverd krijgt tegen contante betaling.
De aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier zelf. Om te bepalen of er een kredietlimiet kan worden gegeven aan een ondernemer, gaan kredietverzekeraars en kredietbeoordelaars vaak uit van de cijfers die bij de KvK zijn gedeponeerd. Voor de ondernemer die afhankelijk is van leverancierskrediet, is het aan te raden tijdig de cijfers bij de KvK te deponeren. Daarnaast zijn er ook organisaties die voor leveranciers de afnemers checken een voorbeeld hiervan is Graydon. Wanneer deze organisaties geen goed beeld kunnen vormen van een afnemer, kunnen zij een negatief advies geven.

Welke vormen van leverancierskrediet zijn er?
Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf.

Welke aanbieders van leverancierskrediet zijn er?
Leverancierskrediet is het door ondernemers de meest gebruikte kredietvorm. Veel bedrijven in uiteenlopende branches bieden elkaar verschillende betalingscondities aan. Beoordelingen door kredietinformatiebureaus spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe deze kredietinformatie tot stand komt, is niet altijd helder en duidelijk. Kredietbeoordelingen worden vaak gebaseerd op ratings. Internationaal opererende ratingagencies, banken, leasing- en factoringbedrijven, kredietverzekeraars en handelsinformatiebureaus houden zich bezig met het beoordelen van de kredietwaardigheid van ondernemingen. Voorbeelden zijn Graydon en Dun & Bradstreet.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Ondernemingen maken over het algemeen graag gebruik van leverancierskrediet naast bankkrediet, omdat de kosten van het leverancierskrediet meestal lager zijn dan die van het bankkrediet en omdat het risico voor de leverancier kleiner is dan voor de bank, omdat de leverancier meestal beter en eerder dan de bank kan beoordelen hoe de afnemer er voor staat. Een leverancierskrediet kan vaak sneller geregeld worden, omdat geen contract vereist is. Anderzijds kan een surplus aan leverancierskrediet zorgen voor een gevaarlijke liquiditeitspositie. Op de balans staat weliswaar kort vreemd vermogen vermeld, welke echter ingezet wordt als lang vreemd vermogen, waardoor de zogenaamde gouden balansregel niet langer van toepassing is. Leverancierskrediet kan een vorm van marketing zijn: om klanten over de streep te trekken worden de betalingsvoorwaarden versoepeld.

Aflossingen kunnen periodiek plaats vinden, bijvoorbeeld eens in de maand of ineens aan het einde van de looptijd van de lening. Aflossing van een lening op het moment dat de rente nog voor een bepaalde periode vast staat, kan leiden tot het verschuldigd zijn aan een vergoeding voor vervroegde aflossing aan de geldverstrekker.

Financiers verlangen vaak zekerheden (onderpand) bij het verstrekken van een lening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen aanvullende zekerheden verlangd worden, zoals een borgstelling of een hypotheekvestiging.

Een belangrijk verschil tussen een lening en een krediet is dat een lening een vaste hoofdsom kent en een vast schema van aflossingen heeft (dit schema van aflossingen kan ook nul zijn), waarbij een kredietlimiet vaak een vast bedrag betreft dat debet (‘rood’) mag worden gestaan op een rekening courant bij de bank. Bij een lening moet rente worden betaald over het volledige uitstaande bedrag, terwijl bij een krediet alleen rente betaald hoeft te worden over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk gebruikt wordt.

Welke vormen van leningen zijn er te onderscheiden?
Hiervoor verwijzen we naar de aparte pagina over type leningen in verband met het grote aantal soorten.

Welke aanbieders van leningen zijn er?
Er zijn ontzettend veel aanbieders van leningen. Eigenlijk kunt u hiervoor bij alle partijen terecht. Ze zullen alleen niet alle genoemde vormen van leningen aanbieden.

Wat zijn de voor- en nadelen van leningen?
Leningen variëren in looptijd. In het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd, hoe lager het maandelijkse aflossingsbedrag. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat bij een langere looptijd in totaal veel meer rente betaald moet worden. Bovendien kan de rentevergoeding hoger liggen bij een langere looptijd, omdat de leninggever dan ook meer risico loopt.

Een mogelijk ander nadeel van een lening kan zijn dat deze vorm van lenen weinig vrijheid kent. In sommige gevallen is zelfs bij een lening met een variabele rente een boete aan de geldverstrekker verschuldigd bij vervroegde aflossing.