Overnamefinanciering

Het proces van bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht is vaak een langlopend traject dat uit verschillende fasen bestaat. Dit traject loopt van het verkoopklaar maken van het bedrijf, tot waardering, opstellen memorandum, kopersselectie, onderhandelen, due diligence onderzoek en de uiteindelijke koop of verkoop.

Het verdient aanbeveling al vroeg in dit traject over het onderwerp financiering na te denken. Het verkrijgen van een passende financiering is immers cruciaal voor het slagen van een overname in het geval een koper niet zelf over het benodigde kapitaal kan beschikken.

Als de financiering van een bedrijfsovername niet rond komt of erg op het randje is van wat verantwoord is, dan kan een gefaseerde overname een mogelijk alternatief zijn. In dat geval koopt u eerst een deel van de aandelen of de activiteiten en spreekt met de verkoper af het resterende deel op een later tijdstip te kopen. Deze constructie kan het voordeel bieden dat een gedeeltelijke overname makkelijker te financieren is, met name doordat de verhouding tussen de beschikbare eigen middelen en de totale overnamesom vaak gunstiger wordt.

Het effect van een overname op uw financieringsbehoefte

De financiering van een overname vindt vaak plaats in een mix van eigen en vreemd vermogen. In de situatie dat een koper niet over voldoende financiële middelen beschikt om een overnametransactie volledig uit eigen middelen te financieren, zal een beroep moeten worden gedaan op externe financiers. Financiers verwachten steeds vaker van een koper dat deze zelf een substantieel bedrag aan eigen middelen inbrengt. De verkoper kan worden gevraagd een deel van de koopsom tijdelijk in het bedrijf te laten als achtergestelde lening.
De financiering van een overname wordt meestal verstrekt op twee verschillende niveaus: de koopholding en de werkmaatschappij(en). Van belang is dat de financiering zo wordt opgezet dat de financiële positie van de onderneming door de markt als voldoende solide wordt gezien. Leveranciers, opdrachtgevers, kredietverzekeraars en overige belanghebbenden zullen hierop toezien. De cashflow van de onderneming moet voldoende zijn om de financiering van de overname in circa 5 tot 6 jaar af te lossen.
Overnamefinancieringen en in het bijzonder de situatie waarbij sprake is van een fors bedrag aan goodwill, zijn vaak lastig in te vullen omdat er vaak sprake is van een tekort aan zekerheden, een relatief korte looptijd en een hoog risicoprofiel. Daarnaast is er vaak in de praktijk naast een overnamefinanciering ook een aanvullende financiering van het werkkapitaal vereist. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw overname te financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.