Zoek

Brengt de zaak verder

Financieringsdoelen

Voordat je op zoek gaat naar financiering wil je een goed beeld hebben van jouw financieringsbehoefte en de mogelijkheden. Zoek je financiering voor groei, innovatie, overname, ben je starter of gaat het gewoon even wat minder goed, er zijn tal van behoeften.
Kies je vervolgens voor een externe investeerder of financier je -deels- uit eigen middelen? Waar vind je vervolgens een solide investeerder en hoe stel je een financieringsaanvraag op? Dit soort vraagstukken zijn een kolfje naar de hand van onze corporate finance adviseurs.

Onderwerpen

Extra financiele ruimte

Ieder bedrijf heeft weleens te maken met (tijdelijke) liquiditeitskrapte of behoefte aan extra financiële ruimte. Vaak heeft dit te maken met klanten die niet op de verwachte momenten betalen. Als dan ook de leveranciers sneller aan de bel trekken, is er snel sprake van een gat.

Meer lezen

Ook een succesvolle onderneming kan in situaties verkeren waarin behoefte is aan extra kapitaal. Ervaart u op dit moment krapte op uw rekening courant of heeft u moeite om aan uw huidige financiële verplichtingen te voldoen? Dan zijn er diverse mogelijkheden die u op korte termijn extra ruimte kunnen geven.

Het effect van extra financiële ruimte

Krapte in de financiën geeft over het algemeen veel zorgen en dat leidt ontzettend de aandacht af van de zaken waar het in de onderneming echt om draait. Vaak hoeft het extra bedrag niet enorm hoog te zijn om uw aandacht op uw bedrijfsvoering te kunnen richten. Toch is het verkrijgen van extra ruimte niet altijd even eenvoudig, want een financier wil wel weten dat de behoefte aan extra ruimte van tijdelijke aard is. Er is dus evengoed een financieringsplan en onderbouwing nodig. Om de behoefte van het werkkapitaal in beeld te brengen is een goede liquiditeitsbegroting van groot belang.

Let u er bij uw kasstroomoverzicht op dat de aanvullende financiering ook extra aflossingen en renteverplichtingen met zich meebrengt. Als dit lastig is terug te verdienen, is het verstandiger om eerst nog eens goed naar de eigen organisatie te kijken. Door de dagelijkse hectiek ontstaan er wel eens momenten dat er snel beslissingen moeten worden genomen die invloed kunnen hebben op de financieringsstructuur van uw onderneming.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw extra financiële ruimte aan te vragen, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren.

Banken vragen altijd zekerheden aan bedrijven. Niet alle bedrijven kunnen voldoende zekerheden bieden. Om dit probleem te ondervangen zijn er speciale regelingen waarmee een bancaire financiering kan worden gecombineerd, zoals de groeifaciliteitgarantie ondernemingsfinanciering of het borgstellingskrediet. De meeste van deze regelingen zijn speciaal voor het MKB ontwikkeld en kunnen direct door uw bank voor u worden aangevraagd.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.

Voor starters is crowdfunding interessant, omdat hier meestal geen zekerheden worden gevraagd. De inschatting van ondernemerskwaliteiten, het ondernemingsplan en de daarin opgenomen financieringsparagraaf is bij crowdfunding heel belangrijk. Uiteindelijk moet het ondernemingsplan en de terugverdien capaciteit van de onderneming aan dezelfde strenge criteria voldoen als bij een bank. Toch zie je in de praktijk dat ondernemers eerder de voorkeur van de twijfel krijgen als het plan goed onderbouwd is en de ondernemer goed overkomt. Wanneer een onderneming voor startersfinanciering niet (volledig) bij de banken terecht kan, is crowdfunding een goed toepasbaar alternatief. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent en de relatief hogere rente.

Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.

Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Vaak gaan ondernemers er vanuit dat zij zijn aangewezen op uitbreiding van hun leningen, verhoging van hun kredietlimiet en het uitstellen van aflossingen om extra financiële ruimte te krijgen. Er zijn echter ook andere producten waaraan kan worden gedacht om ruimte te creëren of geen extra lening aan te hoeven gaan. Direct meer ruimte hangt vaak samen met het sneller binnen krijgen van uw debiteuren of afspraken maken met uw crediteuren. Ook bepaalde leaseconstructies zouden een zinvol alternatief kunnen zijn in bepaalde situaties.

Debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring

Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.

Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal.Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Leverancierskrediet

Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Payrolling

Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Lease

Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).

De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Het draait bij lease altijd om een object, welke aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. De maximale looptijd van het leasecontract wordt vaak bepaald door de economische levensduur van het te leasen object.

Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Bij financial lease is het juridische eigendom in handen van de lessor en het economisch eigendom bij de lessee. Het actief wordt in dit geval op de balans opgenomen. Bij operational lease behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom. Klik hier voor meer informatie over lease en over de meer bijzondere varianten, zoals sale and lease back, cross border lease en full service lease.

Huurkoop

Huurkoop is een financieringsvariant, waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.

Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Klik hier voor meer informatie over huurkoop.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Formele investeerders zijn over het algemeen bereid grotere bedragen te financieren dan informele investeerders. De keuze tussen partijen is enorm. Het verschil tussen de partijen is ook groot, waardoor er geen minimum en geen maximum te financieren bedrag is te benoemen. Van de genoemde alternatieve financieringsvormen zijn de formele investeerders in algemene zin het meest kapitaalkrachtig en zijn zij ook vaak bereid om meer risico te lopen. Hier staat tegenover dat zij ook een hogere risicotoeslag rekenen, met als gevolg dat u bij hen waarschijnlijk een hogere rentevergoeding betaalt dan bij de bank.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

 

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door de begeleiding van de kredietnemer. Dit heeft als voordeel dat ze eerder geneigd zullen zijn een financiering te verstrekken met een wat hoger risico. Toch zie je in de voorwaarden van veel Krediet unies staan dat starters (nog) niet in aanmerking komen voor financiering.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend, maar het is wel een financieringsvorm die zich laat combineren met andere financieringen wanneer deze financiering van starters in haar voorwaarden toelaat.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Micro financiering wordt in Nederland verstrekt door Qredits. Vaak komt u pas in aanmerking voor een financiering als u kunt beschikken over een afwijzing van één van de Nederlandse banken. Naast leningen aan starters financiert Qredits ook reeds bestaande bedrijven. De maximale lening die zij dan verstrekken is € 150.000. Qredits financiert alleen wanneer de totale kredietbehoefte van de onderneming kleiner is dan € 300.000. Door deze grens is een MKB-financiering van Qredits niet voor alle ondernemers toereikend. Wanneer de totale kredietbehoefte wel onder de grens blijft, is microfinanciering wel heel toegankelijk en makkelijk combineerbaar.

Voor meer informatie over het onderwerp micro financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Groeifinanciering

Met groeikapitaal is het mogelijk om uw bedrijf naar een volgende ondernemingsfase te brengen. Groeikapitaal kan onder meer gebruikt worden voor het aannemen van meer personeel, voor extra marketingactiviteiten, voor het optimaliseren van uw productieproces of voor uw eerste stappen naar het buitenland. U bent bezig met het werven van nieuwe klanten, het starten van nieuwe activiteiten of het bewerken van nieuwe markten. U doet duidelijk iets beter ten opzichte van uw concurrenten, danwel het lukt u goed om de concurrentie voor te blijven.

Meer lezen

Groei geeft ook uitdagingen, zoals de financiering van de groei. Om voor u een passende financiering te regelen, zult u gevraagd worden om in te schatten hoe hard u gaat groeien en wanneer. U wilt hierbij niet te voorzichtig zijn en daardoor snel weer uitbreiding aan moeten vragen, maar u wilt ook niet te optimistisch zijn en de aflossings- en renteverplichting van de nieuwe financiering niet of maar net aan kunnen dragen.

Het effect van groei op uw financieringsbehoefte

Groei heeft niet alleen een omzet verhogend effect, maar de meeste ondernemers voelen dit ook in hun werkkapitaal. Groei moet gefinancierd worden. Dit houdt in dat om groei te realiseren eerst extra uitgaven nodig zijn. Zo zult u meer moeten inkopen, eerst moeten investeren of heeft u extra personeel nodig om de klanten van dienst te kunnen zijn. In deze gevallen maakt u al kosten voordat het u extra inkomsten oplevert. De financiering hiervan gaat als vaak eerste ten koste van de vrije ruimte op uw rekening courant en daarna rekken veel bedrijven hun betaaltermijn bij hun eigen crediteuren op. Als de groei structureel is of als u door blijft groeien is op een goed moment extra financiering nodig om de ‘voorfinanciering’ van de groei op te vangen. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Wilt u meer informatie over de verschillende manieren om uw groei te gaan financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Zeker groeiende bedrijven hebben vaak moeite om de bank ter dekking van de financieringsvraag voldoende zekerheden te bieden. Om dit probleem te ondervangen zijn er speciale regelingen waarmee een bancaire financiering kan worden gecombineerd, zoals de groeifaciliteit, groei en innovatielening of het borgstellingskrediet. De meeste van deze regelingen zijn speciaal voor het MKB ontwikkeld en kunnen direct door uw bank voor u worden aangevraagd.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.

Voor bedrijven die een sterke groei van hun activiteiten verwachten of willen realiseren, is crowdfunding interessant, omdat hier (meestal) geen zekerheden worden gevraagd. Groeifinanciering kenmerkt zich veelal door een grote mate van onzekerheid, vaak in combinatie met een tekort aan zekerheden ter dekking van de financiering. Crowdfunding is daarom in veel gevallen een goed toepasbaar alternatief. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent. Dit is ook een soort extra zekerheid natuurlijk voor de financier.

De inschatting van ondernemerskwaliteiten, het ondernemingsplan en de daarin opgenomen financieringsparagraaf is bij crowdfunding heel belangrijk. Uiteindelijk moet de onderneming financieel gezond zijn en de terugverdien capaciteit van de onderneming aan dezelfde strenge criteria voldoen als bij de bank. Toch zie je in de praktijk dat ondernemers eerder de voorkeur van de twijfel krijgen als het plan goed onderbouwd is en de ondernemer goed overkomt.

Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.

Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Extra financiële ruimte om uw groei ambities te kunnen realiseren, is niet alleen te verkrijgen door het afsluiten van een nieuwe financiering of uitbreiding van uw huidige reeds bestaande financieringen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld debiteurenverzekering, factoring, payrolling of leverancierskrediet.

Debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring

Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.

Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Payrolling

Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Leverancierskrediet

Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Met name de formele investeerders zijn zeer geschikt voor de financiering van groei. De keuze tussen partijen is enorm. Het verschil tussen de partijen is ook groot, waardoor er geen minimum en geen maximum te financieren bedrag is te benoemen. Van de genoemde alternatieve financieringsvormen zijn de formele investeerders in algemene zin het meest kapitaalkrachtig en zijn zij ook vaak bereid om meer risico te lopen. Hier staat tegenover dat zij ook een hogere risicotoeslag rekenen, met als gevolg dat u bij hen waarschijnlijk een hogere rentevergoeding betaalt dan bij de bank.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door het aanbieden van begeleiding en coaching aan de kredietnemer. Dit kan als voordeel hebben dat kredietgevers eerder geneigd zullen zijn een groeifinanciering te verstrekken. Banken komen aan extra begeleiding in de groeifase vaak niet toe. De inschatting van de ondernemerskwaliteiten, het plan en de terugverdiencapaciteit van de onderneming zijn hierbij van belang. Dit is niet anders dan bij de andere financieringsvormen.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Herfinanciering

Herfinanciering is eigenlijk het optimaliseren van de lopende financieringsstructuur, want waarom zou u wijzigen wanneer u er niet beter van kunt worden? Herfinanciering kan bijvoorbeeld interessant zijn in een situatie met veel verschillende schuldeisers, of in een situatie waarbij er aan uw lopende verplichtingen zware voorwaarden verbonden zijn, zoals een hoge rente of een korte looptijd. Bij herfinanciering wordt een nieuwe financiering afgesloten waarmee de andere schulden in een keer afbetaald worden. Alertheid is wel altijd geboden of er aan de bestaande financiers geen torenhoge boeterentes verschuldigd zijn.

Meer lezen

Groei geeft ook uitdagingen, zoals de financiering van de groei. Om voor u een passende financiering te regelen, zult u gevraagd worden om in te schatten hoe hard u gaat groeien en wanneer. U wilt hierbij niet te voorzichtig zijn en daardoor snel weer uitbreiding aan moeten vragen, maar u wilt ook niet te optimistisch zijn en de aflossings- en renteverplichting van de nieuwe financiering niet of maar net aan kunnen dragen.

Het effect van herfinanciering op uw financieringsbehoefte

Herfinanciering kan interessant zijn, indien voor de nieuwe financiering gunstiger voorwaarden afgesproken kunnen worden dan dat er op de oude financiering van toepassing waren. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld mogelijk voor wat betreft rentetarieven, aflossingsbedragen, zekerheden en aansprakelijkheden. Een ander voordeel zou kunnen zijn dat er als gevolg van herfinanciering een beter overzicht ontstaat, indien het aantal financiers gereduceerd kan worden.
Als u de bestaande leningen herfinanciert, zonder dat er sprake is van uitbreiding van het financieringsbedrag, heeft dat op zich vaak geen groot effect op uw onderneming. Belangrijkste reden is over het algemeen zorgdragen voor een grotere flexibiliteit, aansluiting bij de organisatie op dat moment en/of verlaging van de financieringslasten. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld. De mogelijkheden die u hierbij heeft, zijn in veel gevallen volledig afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, de huidige financiering en de beschikbare zekerheden.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw herfinanciering te realiseren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Om het voor banken aantrekkelijker te maken om MKB-bedrijven te financieren, zijn er speciale regelingen waarmee een bancaire financiering kan worden gecombineerd, zoals het borgstellingskrediet, de garantie ondernemingsfinanciering en de EIB lening. De meeste van deze regelingen kunnen direct door uw bank voor u worden aangevraagd.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.

Wanneer een onderneming voor herfinanciering niet (volledig) bij de banken terecht kan, is crowdfunding een goed toepasbaar alternatief. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent en de relatief hogere rente.

De inschatting van ondernemerskwaliteiten, het ondernemingsplan en de daarin opgenomen financieringsparagraaf is bij crowdfunding heel belangrijk. Uiteindelijk moet de onderneming financieel gezond zijn en de terugverdien capaciteit van de onderneming aan dezelfde strenge criteria voldoen als bij de bank. Toch zie je in de praktijk dat ondernemers eerder de voorkeur van de twijfel krijgen als het plan goed onderbouwd is en de ondernemer goed overkomt.

Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.

Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Extra financiële ruimte is niet alleen te verkrijgen door het afsluiten van een nieuwe financiering of uitbreiding van uw huidige financieringen. Het realiseren van extra financieringsruimte kan ook geschieden door het herfinancieren van uw bestaande kredietfaciliteit bij de bank door een (gedeeltelijke) overstap naar debiteurenverzekering, factoring, payrolling, leverancierskrediet of een combinatie daarvan.

Debiteurenverzekering
Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.
Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring
Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.
Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.
Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Payrolling
Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.
Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Leverancierskrediet
Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.
Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Investeerders worden vooral vaak ingezet bij bedrijven in de ontwikkelfase, startfase of bij snelle groeiers. Deze hebben relatief weinig zekerheden beschikbaar om als dekking af te geven en moeten de verwachtingen (deels) nog waar maken. Hierdoor lopen investeerders een groter risico en vragen hiervoor ook een hoger rendement. Vanwege dit hogere rendement zullen financieringen bij investeerders eerder worden geherfinancierd dan dat investeerders onderdeel uitmaken van een herfinancieringsplan.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies geven de voorkeur aan bestaande bedrijven met een bewezen track record. Dit heeft als voordeel dat ze eerder geneigd zullen zijn om een herfinanciering te verstrekken. De inschatting van de ondernemerskwaliteiten, het plan en de terugverdiencapaciteit van de onderneming zijn hierbij van belang. Het voordeel van herfinanciering via een Krediet unie is dat je er ook direct een zakelijk netwerk en vaak een coach met ondernemingservaring bij krijgt.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Micro financiering wordt in Nederland voornamelijk verstrekt door Qredits. Naast leningen aan starters financiert Qredits ook reeds bestaande bedrijven. Zij nemen echter geen bestaande financieringen over. Microfinanciering is daarom niet geschikt voor herfinanciering.

Wilt u toch meer informatie over microfinanciering, klik dan hier.

Innovatiefinanciering

Innovatie, het succesvol vernieuwen van de bedrijfsvoering, is algemeen erkend als de drijvende kracht van economische en maatschappelijke groei. Het zijn de verbeterde producten, diensten en processen die meerwaarde geven aan onze economie en ons in staat stellen onze levensstandaard te verbeteren.

U staat voor een uitdaging! U heeft een gouden idee en u gelooft in de realisatie daarvan, maar u moet uw idee nog verder uitwerken en vermarkten. U kunt hierdoor niet anders dan laten zien wat u gaat verwachten, wat u denkt te gaan realiseren. Dit is voor veel financiers heel erg lastig. Financiers zoeken immers zekerheid dat deze verwachtingen ook uit gaan komen. Gelukkig bent u niet de enige die tegen dit probleem aanloopt en zijn er voor dergelijke innovatietrajecten speciale financieringsproducten ontwikkeld.

Meer lezen

Het effect van innovatie op uw financieringsbehoefte

 

Het financieren van een innovatieproject is vaak een uitdaging. Bij elk bedrijf en elke innovatie past een andere financieringsvorm. Voor welke financiering u in aanmerking komt, hangt af van de fase van uw innovatietraject. Ook de levensfase van uw bedrijf speelt een belangrijke rol.

Innovatiefinanciering heeft vaak een hoog risicoprofiel. De behoefte aan kapitaal voor innoverende bedrijven is vaak groot, terwijl de beschikbaarheid ervan laag is. Financiers zijn over het algemeen terughoudend indien er nog geen of nauwelijks kasstromen zijn. Ook op het gebied van zekerheden kan een financier tijdens de ontwikkelingsfase doorgaans onvoldoende worden aangeboden. Daarnaast zijn alle risico’s vaak niet even goed in te schatten en te beheersen. Tenslotte zijn de exit mogelijkheden vaak onzeker.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw innovatie te financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren.

Om het voor banken aantrekkelijker te maken om innoverende MKB-bedrijven te financieren, zijn er speciale regelingen waarmee een bancaire financiering kan worden gecombineerd, zoals het innovatieborgstellingskrediet. De meeste van deze regelingen zijn speciaal voor het MKB ontwikkeld en kunnen direct door uw bank voor u worden aangevraagd.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.

Wanneer een onderneming voor de financiering van een innovatief project niet (volledig) bij de banken terecht kan, is crowdfunding een goed toepasbaar alternatief. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent en de relatief hogere rente.

De inschatting van ondernemerskwaliteiten, het ondernemingsplan en de daarin opgenomen financieringsparagraaf is bij crowdfunding heel belangrijk. Uiteindelijk moet de onderneming financieel gezond zijn en de terugverdien capaciteit van de onderneming aan dezelfde strenge criteria voldoen als bij de bank. Toch zie je in de praktijk dat ondernemers eerder de voorkeur van de twijfel krijgen als het plan goed onderbouwd is en de ondernemer goed overkomt.

Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.

Er zijn verschillende binnenlandse en buitenlandse crowdfundingplatformen actief, die zich volledig hebben gespecialiseerd op het financieren van innovatieve bedrijven en innovatieve ideeën. Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Extra financiële ruimte is niet alleen te verkrijgen door het afsluiten van een nieuwe financiering of uitbreiding van uw huidige financieringen. Het realiseren van extra financieringsruimte voor de financiering van uw innovatieve projecten kan ook geschieden door een combinatie van debiteurenverzekering, factoring, payrolling of leverancierskrediet. Bij investeringen in vaste activa kunt u daarnaast denken aan lease of huurkoop.

Debiteurenverzekering
Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring
Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.

Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Payrolling
Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Leverancierskrediet
Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Lease
Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).
De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Het draait bij lease altijd om een object, welke aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. De maximale looptijd van het leasecontract wordt vaak bepaald door de economische levensduur van het te leasen object.

Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Bij financial lease is het juridische eigendom in handen van de lessor en het economisch eigendom bij de lessee. Het actief wordt in dit geval op de balans opgenomen. Bij operational lease behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom. Klik hier voor meer informatie over lease en over de meer bijzondere varianten, zoals sale and lease back, cross border lease en full service lease.

Huurkoop
Huurkoop is een financieringsvariant, waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.

Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Klik hier voor meer informatie over huurkoop.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Investeerders worden vooral vaak ingezet bij innoverende bedrijven in de ontwikkelfase, startfase of bij snelle groeiers. Deze ondernemingen hebben relatief weinig zekerheden beschikbaar om als dekking af te geven en moeten de verwachtingen (deels) nog waar maken. Hierdoor lopen investeerders een groter risico en vragen hiervoor ook een hoger rendement.

Niet alle investeerders passen bij u, uw bedrijf en uw innovatie. Ze stellen eigen eisen en voorwaarden en hebben vaak een specifieke interesse. U moet daar rekening mee houden bij de keuze voor een financier. Een investeerder gaat alleen met u in zee als hij iets ziet in uw plannen. U dient zich te realiseren dat verschillende financiers ook een verschillende rol willen spelen. Ze willen helpen met de uitvoering of juist nadrukkelijk op de achtergrond blijven. Een goede klik met een financier is belangrijk. Het werk begint pas echt nadat overeenstemming is bereikt. Vanaf dat moment deelt u het belang om van de innovatie een succes te maken.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies geven de voorkeur aan bestaande bedrijven met een bewezen track record. Krediet unies zijn daarom vaak minder geschikt voor innovatiefinanciering. Krediet unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend voor de financiering van innovaties, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Micro financiering wordt in Nederland verstrekt door Qredits. Vaak komt u pas in aanmerking voor een financiering als u kunt beschikken over een afwijzing van één van de Nederlandse banken. Naast leningen aan starters financiert Qredits ook reeds bestaande bedrijven. De maximale lening die zij dan verstrekken is € 150.000. Qredits financiert alleen wanneer de totale kredietbehoefte van de onderneming kleiner is dan € 300.000. Door deze grens is een MKB-financiering van Qredits bij een innoverend bedrijf vaak niet toereikend. Wanneer de totale kredietbehoefte wel onder de grens blijft, is microfinanciering wel heel toegankelijk en makkelijk combineerbaar.

Voor meer informatie over het onderwerp micro financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Investeringsfinanciering

U bent voornemens te investeren in een nieuw bedrijfspand of in een bedrijfsmiddel, zoals een machine of een vervoermiddel. Of het nou voor vervanging is of voor uitbreiding, vaak gaat het dan om materiële vaste activa die voor een langere periode in de onderneming zullen blijven. Dergelijke activa worden bij voorkeur gefinancierd met leningen die minstens even lang lopen als de levensduur van het gefinancierde materieel.

Meer lezen

Het effect van investeringen op uw financieringsbehoefte

 

Investeringen drukken doorgaans zwaar op de liquiditeitspositie van een onderneming. Afhankelijk van de levensduur van het actief, zal de terugverdientijd één of meerdere jaren zijn. Dit houdt in dat u verder moet kijken dan het moment van aanschaf. Het geld dat u investeert komt vast te zitten en kan niet heel gemakkelijk weer vrij worden gemaakt. Let u er daarom goed op dat voldoende financiële ruimte overhoudt om ook de pieken en dalen in uw kredietbehoefte in te kunnen vullen. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw investering(en) te financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Zeker bij investeringen in vaste activa zal gezocht moeten worden naar een financieringsproduct dat een looptijd heeft die in verhouding is met de aflossingscapaciteit van de investering. In veel gevallen dient het actief dat wordt aangeschaft als onderpand voor de gevraagde financiering. Echter zullen banken vaak minder (50%) dekkingswaarde toekennen aan een dergelijk actief dan een echte objectfinancier, zoals bijvoorbeeld een leasemaatschappij.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.
Voor bedrijven die willen investeren in een bepaald actief, is Crowdfunding in veel gevallen een goed toepasbaar alternatief indien een bancaire financiering niet mogelijk blijkt te zijn. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent.

De inschatting van ondernemerskwaliteiten, het ondernemingsplan en de daarin opgenomen financieringsparagraaf is bij crowdfunding heel belangrijk. Uiteindelijk moet de onderneming financieel gezond zijn en de terugverdien capaciteit van de onderneming aan dezelfde strenge criteria voldoen als bij de bank. Toch zie je in de praktijk dat ondernemers eerder de voorkeur van de twijfel krijgen als het plan goed onderbouwd is en de ondernemer goed overkomt.
Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.
Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Er zijn ook andere manieren om investeringen in vaste activa te financieren. Hierbij moet u denken aan het niet direct zelf kopen van de activa, zoals bij lease of huurkoop het geval is.

Lease
Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).
De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Het draait bij lease altijd om een object, welke aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. De maximale looptijd van het leasecontract wordt vaak bepaald door de economische levensduur van het te leasen object.

Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Bij financial lease is het juridische eigendom in handen van de lessor en het economisch eigendom bij de lessee. Het actief wordt in dit geval op de balans opgenomen. Bij operational lease behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom. Klik hier voor meer informatie over lease en over de meer bijzondere varianten, zoals sale and lease back, cross border lease en full service lease.

Huurkoop
Huurkoop is een financieringsvariant, waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.

Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Klik hier voor meer informatie over huurkoop.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Met name de formele investeerders zijn geschikt voor de financiering van investeringen, zeker wanneer er de verwachting is dat de investering ook zal leiden tot groei en daarmee een grotere behoefte aan werkkapitaal. De keuze tussen partijen is enorm. Het verschil tussen de partijen is ook groot, waardoor er geen minimum en geen maximum te financieren bedrag is te benoemen. Van de genoemde alternatieve financieringsvormen zijn de formele investeerders in algemene zin het meest kapitaalkrachtig en zijn zij ook vaak bereid om meer risico te lopen. Hier staat tegenover dat zij ook een hogere risicotoeslag rekenen, met als gevolg dat u bij hen waarschijnlijk een hogere rentevergoeding betaalt dan bij de bank.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door het aanbieden van begeleiding en coaching aan de kredietnemer. Dit kan als voordeel hebben dat kredietgevers eerder geneigd zullen zijn een investeringsfinanciering te verstrekken. Banken komen aan deze extra begeleiding vaak niet toe. De inschatting van de ondernemerskwaliteiten, het plan en de terugverdiencapaciteit van de onderneming zijn hierbij van belang. Dit is niet anders dan bij de andere financieringsvormen.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend bij overnamefinancieringen, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Micro financiering wordt in Nederland verstrekt door Qredits. Vaak komt u pas in aanmerking voor een financiering als u kunt beschikken over een afwijzing van één van de Nederlandse banken. Naast leningen aan starters financiert Qredits ook reeds bestaande bedrijven. De maximale lening die zij dan verstrekken is € 150.000. Qredits financiert alleen wanneer de totale kredietbehoefte van de onderneming kleiner is dan € 300.000. Door deze grens is een MKB-financiering van Qredits bij een groeiend bedrijf vaak niet toereikend. Wanneer de totale kredietbehoefte wel onder de grens blijft, is microfinanciering wel heel toegankelijk en makkelijk combineerbaar.

Voor meer informatie over het onderwerp micro financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Voor meer informatie over het onderwerp micro financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Overnamefinanciering

Het proces van bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht is vaak een langlopend traject dat uit verschillende fasen bestaat. Dit traject loopt van het verkoopklaar maken van het bedrijf, tot waardering, opstellen memorandum, kopersselectie, onderhandelen, due diligence onderzoek en de uiteindelijke koop of verkoop.

Het verdient aanbeveling al vroeg in dit traject over het onderwerp financiering na te denken. Het verkrijgen van een passende financiering is immers cruciaal voor het slagen van een overname in het geval een koper niet zelf over het benodigde kapitaal kan beschikken.

Als de financiering van een bedrijfsovername niet rond komt of erg op het randje is van wat verantwoord is, dan kan een gefaseerde overname een mogelijk alternatief zijn. In dat geval koopt u eerst een deel van de aandelen of de activiteiten en spreekt met de verkoper af het resterende deel op een later tijdstip te kopen. Deze constructie kan het voordeel bieden dat een gedeeltelijke overname makkelijker te financieren is, met name doordat de verhouding tussen de beschikbare eigen middelen en de totale overnamesom vaak gunstiger wordt.

Meer lezen

Het effect van een overname op uw financieringsbehoefte

 

De financiering van een overname vindt vaak plaats in een mix van eigen en vreemd vermogen. In de situatie dat een koper niet over voldoende financiële middelen beschikt om een overnametransactie volledig uit eigen middelen te financieren, zal een beroep moeten worden gedaan op externe financiers. Financiers verwachten steeds vaker van een koper dat deze zelf een substantieel bedrag aan eigen middelen inbrengt. De verkoper kan worden gevraagd een deel van de koopsom tijdelijk in het bedrijf te laten als achtergestelde lening.
De financiering van een overname wordt meestal verstrekt op twee verschillende niveaus: de koopholding en de werkmaatschappij(en). Van belang is dat de financiering zo wordt opgezet dat de financiële positie van de onderneming door de markt als voldoende solide wordt gezien. Leveranciers, opdrachtgevers, kredietverzekeraars en overige belanghebbenden zullen hierop toezien. De cashflow van de onderneming moet voldoende zijn om de financiering van de overname in circa 5 tot 6 jaar af te lossen.
Overnamefinancieringen en in het bijzonder de situatie waarbij sprake is van een fors bedrag aan goodwill, zijn vaak lastig in te vullen omdat er vaak sprake is van een tekort aan zekerheden, een relatief korte looptijd en een hoog risicoprofiel. Daarnaast is er vaak in de praktijk naast een overnamefinanciering ook een aanvullende financiering van het werkkapitaal vereist. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw overname te financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Zeker bij investeringen in vaste activa zal gezocht moeten worden naar een financieringsproduct dat een looptijd heeft die in verhouding is met de aflossingscapaciteit van de investering. In veel gevallen dient het actief dat wordt aangeschaft als onderpand voor de gevraagde financiering. Echter zullen banken vaak minder (50%) dekkingswaarde toekennen aan een dergelijk actief dan een echte objectfinancier, zoals bijvoorbeeld een leasemaatschappij.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.
Een ondernemer kan in verschillende vormen geld ophalen via crowdfunding. Naast donaties (geen tegenprestatie), sponsoring (kleine tegenprestatie) en voorverkoop (korting op product/dienst), komt het bij een bedrijfsovername meestal uit op een lening of het verstrekken van aandelen. Bij een lening betaalt u de aflossing van de lening tegen een bepaald rentepercentage, gedurende een vooropgestelde periode. Bij een aandelenvariant verkoopt u een deel van uw aandelen of geeft u nieuwe aandelen uit. Alle nieuwe aandeelhouders verzamelen zich bijvoorbeeld in een coöperatie en er wordt één persoon naar voren geschoven die de belangen behartigt van deze coöperatie.

Daar waar overname financiering bij een bank niet mogelijk is, kan crowdfunding een goed toepasbaar alternatief zijn om (een deel van) de financieringsbehoefte in te vullen. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent. Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.
Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Extra financiële ruimte om een bedrijfsovername te financieren, is niet alleen te verkrijgen door het afsluiten van een nieuwe financiering of uitbreiding van uw huidige reeds bestaande financieringen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld debiteurenverzekering, factoring, payrolling of leverancierskrediet.

Debiteurenverzekering
Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring
Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.

Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Payrolling
Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Leverancierskrediet
Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Met name de formele investeerders zijn zeer geschikt voor de financiering van een bedrijfsovername. De keuze tussen partijen is enorm. Het verschil tussen de partijen is ook groot, waardoor er geen minimum en geen maximum te financieren bedrag is te benoemen. Van de genoemde alternatieve financieringsvormen zijn de formele investeerders in algemene zin het meest kapitaalkrachtig en zijn zij ook vaak bereid om meer risico te lopen. Hier staat tegenover dat zij ook een hogere risicotoeslag rekenen, met als gevolg dat u bij hen waarschijnlijk een hogere rentevergoeding betaalt dan bij de bank.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door het aanbieden van begeleiding en coaching aan de kredietnemer. Dit kan als voordeel hebben dat kredietgevers eerder geneigd zullen zijn een overnamefinanciering te verstrekken. Banken komen aan deze extra begeleiding vaak niet toe. De inschatting van de ondernemerskwaliteiten, het plan en de terugverdiencapaciteit van de onderneming zijn hierbij van belang. Dit is niet anders dan bij de andere financieringsvormen.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend bij overnamefinancieringen, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Micro financiering wordt in Nederland verstrekt door Qredits. Vaak komt u pas in aanmerking voor een financiering als u kunt beschikken over een afwijzing van één van de Nederlandse banken. Naast leningen aan starters financiert Qredits ook reeds bestaande bedrijven. De maximale lening die zij dan verstrekken is € 150.000. Qredits financiert alleen wanneer de totale kredietbehoefte van de onderneming kleiner is dan € 300.000. Door deze grens is een MKB-financiering van Qredits vaak niet toereikend in het geval van een bedrijfsovername. Wanneer de totale kredietbehoefte wel onder de grens blijft, is microfinanciering wel heel toegankelijk en makkelijk combineerbaar.

Voor meer informatie over het onderwerp micro financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Startersfinanciering

Er zijn maar weinig startende ondernemers die de financiering van hun bedrijf helemaal zelf kunnen bekostigen. Het vinden van de juiste financiers is in de meeste gevallen dan ook een belangrijke stap bij de start van een bedrijf. Maar hoe vindt u nou de juiste financiers en hoe overtuigt u hen van uw ideeën? Er zijn diverse financieringsvormen speciaal afgestemd op de behoeften van startende ondernemers. Hieronder lichten we de meest gangbare methodes voor startende ondernemers toe.

Meer lezen

Het effect van een starten op uw financieringsbehoefte

 

De financiering van starten vindt vaak plaats in een mix van eigen en vreemd vermogen. In de situatie dat een koper niet over voldoende financiële middelen beschikt om een overnametransactie volledig uit eigen middelen te financieren, zal een beroep moeten worden gedaan op externe financiers. Financiers verwachten steeds vaker van een koper dat deze zelf een substantieel bedrag aan eigen middelen inbrengt. De verkoper kan worden gevraagd een deel van de koopsom tijdelijk in het bedrijf te laten als achtergestelde lening.
De financiering van een overname wordt meestal verstrekt op twee verschillende niveaus: de koopholding en de werkmaatschappij(en). Van belang is dat de financiering zo wordt opgezet dat de financiële positie van de onderneming door de markt als voldoende solide wordt gezien. Leveranciers, opdrachtgevers, kredietverzekeraars en overige belanghebbenden zullen hierop toezien. De cashflow van de onderneming moet voldoende zijn om de financiering van de overname in circa 5 tot 6 jaar af te lossen.
Overnamefinancieringen en in het bijzonder de situatie waarbij sprake is van een fors bedrag aan goodwill, zijn vaak lastig in te vullen omdat er vaak sprake is van een tekort aan zekerheden, een relatief korte looptijd en een hoog risicoprofiel. Daarnaast is er vaak in de praktijk naast een overnamefinanciering ook een aanvullende financiering van het werkkapitaal vereist. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw overname te financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Zeker bij investeringen in vaste activa zal gezocht moeten worden naar een financieringsproduct dat een looptijd heeft die in verhouding is met de aflossingscapaciteit van de investering. In veel gevallen dient het actief dat wordt aangeschaft als onderpand voor de gevraagde financiering. Echter zullen banken vaak minder (50%) dekkingswaarde toekennen aan een dergelijk actief dan een echte objectfinancier, zoals bijvoorbeeld een leasemaatschappij.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.
Een ondernemer kan in verschillende vormen geld ophalen via crowdfunding. Naast donaties (geen tegenprestatie), sponsoring (kleine tegenprestatie) en voorverkoop (korting op product/dienst), komt het bij een bedrijfsovername meestal uit op een lening of het verstrekken van aandelen. Bij een lening betaalt u de aflossing van de lening tegen een bepaald rentepercentage, gedurende een vooropgestelde periode. Bij een aandelenvariant verkoopt u een deel van uw aandelen of geeft u nieuwe aandelen uit. Alle nieuwe aandeelhouders verzamelen zich bijvoorbeeld in een coöperatie en er wordt één persoon naar voren geschoven die de belangen behartigt van deze coöperatie.

Daar waar overname financiering bij een bank niet mogelijk is, kan crowdfunding een goed toepasbaar alternatief zijn om (een deel van) de financieringsbehoefte in te vullen. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent. Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.
Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Extra financiële ruimte om een start te financieren, is niet alleen te verkrijgen door het afsluiten van een nieuwe financiering of uitbreiding van uw huidige reeds bestaande financieringen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld debiteurenverzekering, factoring, payrolling of leverancierskrediet.

Debiteurenverzekering
Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring
Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.

Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Payrolling
Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Leverancierskrediet
Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Met name de formele investeerders zijn zeer geschikt voor de financiering van een bedrijfsovername. De keuze tussen partijen is enorm. Het verschil tussen de partijen is ook groot, waardoor er geen minimum en geen maximum te financieren bedrag is te benoemen. Van de genoemde alternatieve financieringsvormen zijn de formele investeerders in algemene zin het meest kapitaalkrachtig en zijn zij ook vaak bereid om meer risico te lopen. Hier staat tegenover dat zij ook een hogere risicotoeslag rekenen, met als gevolg dat u bij hen waarschijnlijk een hogere rentevergoeding betaalt dan bij de bank.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door het aanbieden van begeleiding en coaching aan de kredietnemer. Dit kan als voordeel hebben dat kredietgevers eerder geneigd zullen zijn een overnamefinanciering te verstrekken. Banken komen aan deze extra begeleiding vaak niet toe. De inschatting van de ondernemerskwaliteiten, het plan en de terugverdiencapaciteit van de onderneming zijn hierbij van belang. Dit is niet anders dan bij de andere financieringsvormen.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend bij overnamefinancieringen, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.

Micro financiering wordt in Nederland verstrekt door Qredits. Vaak komt u pas in aanmerking voor een financiering als u kunt beschikken over een afwijzing van één van de Nederlandse banken. Naast leningen aan starters financiert Qredits ook reeds bestaande bedrijven. De maximale lening die zij dan verstrekken is € 150.000. Qredits financiert alleen wanneer de totale kredietbehoefte van de onderneming kleiner is dan € 300.000. Door deze grens is een MKB-financiering van Qredits vaak niet toereikend in het geval van een bedrijfsovername. Wanneer de totale kredietbehoefte wel onder de grens blijft, is microfinanciering wel heel toegankelijk en makkelijk combineerbaar.

Voor meer informatie over het onderwerp micro financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.