Inhoud financieringsaanvraag

Op basis van een goed doordacht plan kan worden bepaald hoeveel externe financiering nodig is en of die financiering bij de bank geregeld kan worden en/of bij een alternatieve financier of een combinatie van beiden. Zowel de bank als andere financiers zullen een ondernemingsplan en een (meerjaren-)begroting eisen voordat ze tot financiering overgaan.
Met een financieringsaanvraag laat u de financier vooraf zien wat u met het geleende geld gaat doen. Nu het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen, is goed ondernemerschap belangrijk. Een ondernemer die kan aantonen dat hij met behulp van een financieringsaanvraag bewust sturing geeft aan zijn bedrijf, laat zien dat hij een goede ondernemer is waarin financiers vertrouwen kunnen hebben.

Voor het opstellen van een financieringsaanvraag hanteren we een vaste structuur. Stap voor stap komen alle facetten aan bod die bij de beoordeling van de financieringsaanvraag een rol spelen.

Het doel is dat degene die de aanvraag in behandeling neemt een scherp beeld heeft van:

 • De ondernemer(s) zelf
 • Activiteiten, producten en diensten van de onderneming
 • De markt waarin de onderneming opereert
 • Ondernemingsstructuur (juridisch en fiscaal)
 • Investeringsplannen
 • Financieringsopzet
 • Financiële ratio’s
 • Financiële situatie (historie en prognose)

Voor zowel het schrijven van de financieringsaanvraag als de beoordeling door de financier zijn een aantal gegevens nodig, zoals:

 • Jaarrekeningen, waar mogelijk van de laatste drie jaar.
 • Investeringsbegroting, waar mogelijk onderbouwd met offertes, taxatie of waardering
 • Prognose van omzet en kosten voor aankomende jaren (minimaal 2-3 jaar vooruit)
 • Overzicht financiële verplichtingen (lening, lease, huur etc.)

Het verdient aanbeveling de financieringsaanvraag op te splitsen in een ondernemingsplan en in een financiële onderbouwing van dit plan, ook wel financieringsplan genoemd. Het is belangrijk dat de ondernemer zelf zijn ondernemingsplan uitwerkt en op papier zet. Een financier zal u namelijk altijd vragen om zelf het plan te ‘pitchen’: u dient uw idee overtuigend te presenteren en de financier inzicht te geven in dat uw idee inderdaad aan zal slaan en u dus de financiering weer kunt aflossen in de toekomst. De financiële onderbouwing en het financieringsplan kunnen vaak wel weer beter door een extern adviseur worden uitgewerkt. Deze weet vaak precies waar een financier op let en wat deze in de financiële paragraaf precies terug wil lezen.
Een ondernemingsplan is voor elk bedrijf anders, maar er zijn een aantal onderdelen die in elk ondernemersplan opgenomen moeten worden. In een ondernemingsplan legt u uit wat voor onderneming u wilt opzetten, wat uw producten en diensten zijn, hoe u deze producten/diensten gaat verkopen, wie u ziet als uw belangrijkste concurrenten, wat uw onderscheidend vermogen is, wat uw rechtsvorm is etc.
Een financieringsplan is eigenlijk een uitbreiding of financiële onderbouwing op uw ondernemingsplan. Hierin staat onder andere welke vormen van financieren u nodig hebt, hoe u die financieringen gaat inzetten en wat de prognoses en beramingen zijn van het inlossen van de verkregen financieringen. Dit is vaak ook het belangrijkste onderdeel waar financiers naar kijken en uw aanvraag op beoordelen.
Het opstellen van een ondernemingsplan en een financieringsplan is overigens niet alleen zinvol voor startende ondernemers. Ook als u gevestigd ondernemer bent, hebt u een onderbouwing nodig wat u precies met de verkregen financiering wilt gaan doen. Dit heet ook wel een groei- of investeringsplan. Ondernemers die bewust en actief met een plan en een begroting werken zijn vaak succesvoller, omdat ze gericht sturing kunnen geven aan hun bedrijf.