Search

Brengt de zaak verder

De Achtergestelde Lening

Ondernemers kunnen op meerdere manieren aan geld komen voor hun bedrijf. Een van de leenvormen waarvoor gekozen kan worden is de achtergestelde lening.

Een achtergestelde lening is een lening die wordt achtergesteld bij leningen van andere crediteuren, zoals leningen van de bank. Een achterstelling kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van wat er in de contractuele voorwaarden is afgesproken. Over het algemeen houdt de achterstelling in dat de achtergestelde lening pas mag worden terugbetaald nadat de andere schuldeiser(s) betaald zijn.

Een achtergestelde lening is een lening waarbij de kredietverstrekker in het geval van faillissement van het bedrijf wordt achtergesteld op andere schuldeisers. Met andere woorden: in het geval van een faillissement kan de geldverstrekker van een achtergestelde lening bijna als laatste aanspraak maken op het geïnvesteerde geld. Alleen aandeelhouders staan nog later in de rij. Als het misgaat is de kans dat de leningverstrekker zijn geld niet terugkrijgt dus groot.

In theorie heeft een lening met een achtergesteld karakter nadelen voor de geldverstrekker. Er is geen onderpand en er zijn bijvoorbeeld al andere leningen actief waardoor een lening met hypotheekrecht niet meer tot de mogelijkheden behoort. Gelukkig zijn er ook investeerders bereid om hun geld beschikbaar te stellen voor een achtergestelde lening. Dit komt omdat er voor deze vorm van durfkapitaal een hoger rentepercentage kan worden gevraagd, ter compensatie voor het risico dat de geldverstrekker loopt. Als het niet misgaat – en dat is natuurlijk in verreweg de meeste gevallen zo – dan levert een achtergestelde lening dus juist meer op.

Hoe hoog het risico precies is, hangt natuurlijk helemaal af van de situatie, en dat vertaalt zich vaak direct naar de rente en terugbetaaltijd. Zo is de rentepercentage meestal een vast percentage, maar komt het ook voor dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de ondernemingswinst. Een rentepercentage van zeven tot negen procent is gebruikelijk, maar ook rentes van vijftien tot twintig procent voor achtergestelde leningen komen in de praktijk voor. Deze achtergestelde leningen worden doorgaans verstrekt door ondernemers of investeerders. Door banken wordt er vrijwel niet geïnvesteerd als het risico niet afgedekt is.

Achtergestelde leningen kunnen in bepaalde gevallen worden gerekend tot het eigen vermogen. Dat leidt tot betere vermogensverhoudingen, iets wat de mogelijkheid tot additionele verstrekking van vreemd vermogen door banken en investeerders weer verruimt. Het voordeel van achtergestelde leningen is, dat banken deze lening mogen optellen bij uw eigen vermogen bij het berekenen van uw solvabiliteit, een belangrijke ratio in de beoordeling van uw totale kredietaanvraag. Daarnaast kan een achtergestelde lening ook zonder zekerheden verstrekt worden, waardoor de bank zijn zekerheden kan behouden. In de praktijk worden dus vaak combinaties gezocht van gewone bancaire leningen en een achtergestelde lening van een derde partij. Dit heet ook wel Stapelfinancieren genoemd.

In de praktijk komt het ook wel eens voor dat indien banken zich in een comfortabele positie bevinden, zij de schuldenaar toestaan toch mondjesmaat op de achtergestelde lening af te lossen. Er dient alsdan wel uitdrukkelijk overleg met de bank plaats te vinden om de aflossing op een achtergestelde lening te bespreken en de bank dient dit ook bij voorkeur schriftelijk goed te keuren. Indien de schuldenaar deze aflossing niet expliciet bespreekt, houdt hij of zij zich niet aan de voorwaarden van de bank en zou de bank kunnen overgaan tot opzegging van het totale krediet.

Wilt u meer weten over deze leningvorm, neemt u dan gerust contact met ons op.

DEEL DIT BERICHT