TOA: Kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten

De Nederlandse overheid heeft een nieuw financieringsinstrument aangekondigd. Het betreft het zogenaamde TOA-krediet, een kredietfaciliteit voor ondernemers die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten. TOA staat in dit geval voor Time-out arrangement.

In het tweede kwartaal van 2021 wordt een toename verwacht van ondernemers die gebruik zullen gaan maken van de WHOA om een faillissement af te wenden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Met het TOA-krediet wordt het MKB in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject.

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De opgave zal zijn om te voorkomen dat ongezonde bedrijven met te grote kredietrisico’s hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking. In elk geval zal de kredietfaciliteit zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen 75.000 euro tot 100.000 euro, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform. Hiervoor maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij.

De ondersteuning binnen TOA zal bestaan uit meerdere onderdelen. Een deel loopt al en een ander deel wordt uitgewerkt. Zo is het programma ‘Zwaar weer’ gestart bij de Kamer van Koophandel. Dit programma bestaat uit dienstverlening voor ondernemers in zwaar weer, zoals doorverwijzing, advies en een routewijzer. Volgende maand zal een platform met praktische informatie worden gelanceerd. Ondernemers vinden daar informatie over welke stappen zij zelf al kunnen zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord verrijkt zijn met extra, op de WHOA toegespitste, ondersteuning. Het gaat dan om advies, doorverwijzing, coaching en een tool die de totstandkoming van akkoorden vereenvoudigt.

Nieuwe Corona-OverbruggingsLening (COL) voor innovatieve bedrijven beschikbaar

De online aanvraagportal voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) is in januari 2021 geopend voor aanvragen in de derde tranche. Voor overbruggingskredieten tot 500.000 euro geldt een looptijd van drie jaar, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij is. Er geldt een vast rentepercentage van 3 procent, met een 2 procent premium bij kredieten boven de 500.000 euro.

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb’ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding).

Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de Regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s), de praktische kredietverstrekkers, aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Start-ups en scale-ups die aanvragen indienen, krijgen te maken met de volgende criteria:

• Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
• Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
• Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
• Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
• Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor zover beschikbaar).
• Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.
• Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
• Bedrijven moeten aangeven welke kostenreductie maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
• Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
• Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
• Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend.
• Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening.
• Daarnaast kunnen de ROM’s andere kwalitatieve criteria, zoals fte, R&D, belang innovatie et cetera, laten meewegen indien er vanwege de beperkte budgetten aanvragen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Vragen en antwoorden over zakelijk krediet en het Coronavirus

We merken dat veel ondernemers vragen hebben over het Coronavirus en de gevolgen daarvan voor hun onderneming. Voorzie je problemen in je financiële situatie of heb je vragen over jouw zakelijke financiering? Wij denken graag met je mee over een passende oplossing.

De impact van het Coronavirus op onze maatschappij en economie is groot en lijkt de komende weken nog groter te worden. Mogelijk wordt jouw bedrijf ook getroffen door de uitbraak van het Coronavirus. Je vaste kosten lopen door, terwijl verkopen mogelijk worden uitgesteld of helemaal worden geannuleerd. Ook kan het Coronavirus impact hebben op je leveranciers, waardoor je vertraging oploopt in je planning en orders niet of pas later kan uitleveren. En mogelijk wordt je eigen productiecapaciteit geraakt door medewerkers die ziek zijn of thuis moeten blijven. Dit zijn allemaal omstandigheden die uiteindelijk impact hebben op je liquiditeit.

Rekening houdend met verschillende scenario’s zien we dat bedrijven die economisch geraakt worden door het Coronavirus, een additionele financieringsbehoefte identificeren voor een periode vanaf drie maanden. Indien je je bestaande financiering wil verhogen, zullen veel banken standaard de verruimde Borgstellingsregeling MKB-kredieten toepassen. In de nieuwe regeling neemt de overheid een groter deel van het risico op de lening voor haar rekening. Je zult dan wel aannemelijk moeten maken dat de continuïteit van je onderneming niet in het geding is en dat je op termijn ook het tijdelijke borgstellingskrediet kunt terugbetalen.

Voordat je echter in deze tijd een nieuwe financiering aangaat, is het verstandig om zelf of met hulp van een financieel adviseur een berekening te maken of je in de toekomst de lasten wel kunt dragen, ook indien het gedurende een langere periode wat minder goed blijft gaan. Dit voorkomt dat je voor een problematische schuld komt te staan. Bij kredietverlening aan eenmanszaken of samenwerkingsvormen van natuurlijke personen, zoals een vof, hanteren banken normaliter het BKR reglement. Dit geldt ook voor corona gerelateerde leningen. Achterstanden van de kredietnemer en borg moeten door de bank worden gemeld bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor het aangaan van andere vormen van krediet.

Naast overheidsregelingen bieden banken en non-bancaire financiers een flexibel krediet of kortdurende lening. Dat kan soms al vanaf een paar duizend euro en voor een paar maanden. Vergelijk altijd goed de voorwaarden zoals rente, looptijd, afsluit- en administratiekosten van meerdere kredietaanbieders. Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past. Lees de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract en aanbeveling door betrouwbare adviespartijen helpen je bij je keuze. Lidmaatschap van een brancheorganisatie van financiers of een keurmerk ondersteunen daarbij. Overweeg hulp van een financieringsadviseur die met zijn kennis en netwerk het proces kan versnellen.

Hoe maak ik een goede Liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Je hebt zo direct inzicht of er altijd genoeg geld is om je rekeningen te betalen. En ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt. Of wanneer het slim is om bijvoorbeeld een nieuwe computer te kopen. De liquiditeitsbegroting is een onmisbaar onderdeel van je financieel plan. Voor jezelf en voor je financiers.

De liquiditeitsbegroting wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd. Dit zijn in het principe twee verschillende benamingen voor dezelfde begroting. In een liquiditeitsbegroting staan de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven in een bepaalde periode. Deze periode is meestal een kwartaal maar kan ook een maand, een jaar of langer zijn. Het doel van de liquiditeitsprognose is een weergave of de liquide middelen die u in dat kwartaal heeft afdoende zijn om alle betalingen te kunnen doen.

De liquiditeitsprognose is belangrijk voor ieder bedrijf omdat voldoende liquide middelen cruciaal zijn voor een goede bedrijfsvoering. Helaas is deze niet bij ieder bedrijf aanwezig. Een niet dekkende liquiditeit kan grote gevolgen met zich mee brengen. In het ergste geval kan dit zelfs tot een faillissement leiden. Wanneer je bij het opstellen van een liquiditeitsprognose erachter komt dat je liquide middelen niet toereikend zijn om de uitgaven te dekken, kun je misschien nog actie ondernemen. Het is daarom zeer verstandig om voor je onderneming een liquiditeitsprognose op te stellen.

Voor een goede liquiditeitsbegroting is inzicht nodig in zowel de inkomende als de uitgaande geldstromen. Voor de inkomende geldstromen is het van belang dat er rekening wordt gehouden met seizoenspatronen, lopende betalingstermijnen en het betaalgedrag van uw klantenkring. De inkomende geldstroom is lastig de beïnvloeden, aangezien u afhankelijk bent van externen. De uitgaande geldstroom is vaak makkelijker te voorspellen, dit geldt zeker voor de vaste uitgaven, flexibele uitgaven kunnen vaak op basis van historische trends worden geschat.

Bij de uitgaven is het verstandig om onderscheid te maken tussen vaste uitgaven en variabele uitgaven. Vaste uitgaven, zoals huur en personeel, zijn alle maanden nagenoeg hetzelfde. Je kunt ze niet zomaar even een maandje uitstellen. Flexibele uitgaven zijn de uitgaven waar je mee kunt schuiven als je krap zit. Daar kun je het eenvoudigst op sturen. Als je beide gescheiden weergeeft, krijg je snel inzicht in je mogelijkheden om op korte termijn te besparen op flexibele uitgaven, of op lange termijn op vaste uitgaven.

Een liquiditeitsprognose is ideaal om te kijken wat het effect is van potentiële betaalafspraken of het accepteren van grote bestellingen op de financiële situatie. Zo voorkom je dat je na een onderhandeling ontdekt dat het effect van de betaalafspraak rampzalig kan uitwerken op je onderneming. Ook kan zo voor het accepteren van een grote order worden bekeken of de onderneming deze financieel wel kan dragen.

Tenslotte is het vaak een goed idee om te werken met minimaal twee scenario’s: een pessimistisch en een realistisch scenario. Begin altijd met een reële inschatting. Werk daarna ook een pessimistisch scenario uit (zonder in extremen te belanden). Het geeft je inzicht waar je actief op moet sturen zoals b.v. actief debiteurenbeheer, tijdig factureren, afspraken met leveranciers etc.. Maar ook een conservatief beeld van je liquiditeit.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting neem dan vooral contact op met één van onze adviseurs.

BMKB-C Regeling en Crowdfunding

Crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl is als eerste Nederlandse crowdfunder geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling. Het platform krijgt daarmee toegang tot overheidsgarantie bij de financiering van bedrijven die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben. Hierdoor wordt investeren met staatsgarantie ook mogelijk voor particuliere en zakelijke crowdfundinginvesteerders, naast de grote investeringspartijen die al van de regeling gebruik konden maken.

Crowdfunding-platforms komen normaal niet in aanmerking voor de BMKB-C regeling omdat ze niet met eigen geld financieren. Geldvoorelkaar.nl ging hiervoor een samenwerking aan met een grote internationale partij.

Bij financieringen met de borgstellingsregeling wordt 40% door een institutionele partij ingebracht. De overige 60% wordt gefinancierd door crowd, met staatsgarantie. Bestaande en nieuwe crowdfunding investeerders krijgen zo ook de mogelijkheid om in het MKB te investeren met garantie van de overheid.

De BMKB-C regeling ondersteunt in de kern gezonde bedrijven die door de coronamaatregelen kampen met een tijdelijk liquiditeitstekort. De overheid staat met de garantieregeling borg voor maximaal 75% van een overbruggingsfinanciering. Hiermee worden de zekerheden vergroot en daarmee de financierbaarheid van de onderneming. Financieringen met BMKB-C regeling kunnen vanaf het einde van de zomer 2020 worden aangevraagd via Geldvoorelkaar.nl.

Wat is dat ook al weer crowdfunding en hoe werkt het? Letterlijk betekent crowdfunding: geld binnenhalen bij het grote publiek. Je vertelt zoveel mogelijk mensen over je plannen en vraagt of zij daar geld in willen steken. Dit doe je via een online crowdfundingplatform waar je een campagne aanmaakt. Een crowdfundingcampagne kun je inzetten als marktonderzoek voor een nieuw product of dienst. Of als marketingcampagne voor je bestaande bedrijf. Met crowdfunding ontstaat een speciale band tussen je bedrijf en de mensen die er geld in steken. Zij worden fans, ambassadeurs en zijn trouwe klanten. Als ondernemer ben je met een crowdfundinglening minder afhankelijk van een bank als financier.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

De overheid staat voor 95 procent garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en zullen een rente hebben van maximaal 4 procent. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal 10.000 euro en maximaal 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds op z’n minst 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.

Het streven is om de regeling vanaf half mei 2020 beschikbaar te hebben.

Corona | Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan en vereenvoudigt de voorwaarden van BMKB en de GO Regeling.

Financiering voor ondernemers via de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Overzicht Financieringsmaatregelen Corona

Een kort en bondig overzicht van een aantal ingevoerde (tijdelijke) maatregelen in het financieringslandschap voor het Nederlandse MKB in tijden van Corona.

Banken: uitstel op aflossen leningen
Een aantal banken biedt regelingen om ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ”een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten”. Start je het uitstel op 1 april, dan start de aflossing weer per 1 oktober.

Qredits
Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. Bijvoorbeeld tussen 1 april en 1 oktober.

Start up
Ben je een startup of scaleup? Dan kan je voor Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatie Krediet (IK) uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober 2020).

Crowdfunding
Crowdfunding platforms kunnen versneld geaccrediteerd worden om aanspraak te maken op crisisborgstelling vanuit de overheid. Daarnaast bieden veel crowdfunding platforms aan ondernemers met een lopende lening een aflossingsvrije periode aan (van 3 tot 6 maanden, voor alle klanten, of in overleg per klant), om deze ondernemingen te helpen de crisis door te komen.

Staatsgarantie BMKB en GO Regeling
In verband met de Coronacrisis heeft de Rijksoverheid (tijdelijk) een verruiming van de BMKB regeling (Staatsgarantie) en de Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) ingevoerd. Daarnaast zijn de verschuldigde provisies voor deze regeling verlaagd.

Verhuurder
Met je verhuurder kan je mogelijk afspreken om tijdelijk de huur te verlagen of (een maand) later te betalen. Soms spreken huurders en verhuurders af de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen (50/50). Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt.

Leveranciers
Mogelijk zijn leveranciers van goederen en diensten voor de primaire proces van je bedrijf bereid tot het maken van nieuwe afspraken op het gebied van betalingsregelingen en betaalschema’s.

Belastingdienst en andere overheden
De Belastingdienst biedt verschillende regelingen zoals uitstel van betalen van belastingen voor 3 maanden tot 19 juni 2020. Eventueel kan je uitstel krijgen voor langer dan 3 maanden, verlaging van je voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een verlaging van je voorlopige aanslag.

Douane, Gemeente en waterschap
De Douane is coulanter met boetes en biedt betalingsuitstel. Denk aan het uitstellen van gemeentelijke belastingen. Het waterschap biedt uitstel van betalen van heffingen.

Personeel
Bij de Belastingdienst kun je uitstel voor het betalen van loonbelasting vragen voor 3 maanden tot juni 2020. Pensioenfondsen bieden maatwerk voor bijvoorbeeld een betalingsregeling. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
De TOGS regeling is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

De Corona-OverbruggingsLening (COL)

Vanaf eind april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb ondernemingen een aanvraag doen voor een zogenaamde Corona-OverbruggingsLening (COL).

Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

Met een startup wordt in dit geval bedoeld een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie. Verzelfstandigde resp. nieuwe eenheden van bestaande bedrijven, mits ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon die aan genoemd uitgangspunt voldoet, worden eveneens als starter aangemerkt. In de meeste gevallen beschikt een startup over een WBSO-verklaring.

Scale-up’s zijn in deze regeling bedrijven met 10 – 250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat (op grond van het aan de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan) in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

Wijzigingen Regelgeving GO Regeling

Met ingang van 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid de Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) verruimd. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO Regeling. Het garantieplafond van de GO is verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt de overheid zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Voor de Coronacrisis werd op financieringen van maximaal € 50 miljoen een bedrag van maximaal € 25 miljoen gegarandeerd. Het minimumbedrag voor faciliteiten blijft ongewijzigd op anderhalf miljoen per garantie.

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Herfinanciering van bestaande kredieten wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Ook wordt bezien of het mogelijk is bankgaranties onder voorwaarden op een zo kort mogelijke termijn binnen de GO te brengen. Dit is vooral van belang voor bedrijven in de bouw en de kapitaalgoederenindustrie. Verder wordt de regeling ook opengesteld voor de bouw van ziekenhuizen. Het ligt in de bedoeling om ook Projectontwikkeling nog dit jaar onder de regeling te brengen. Goed nieuws dus voor projectontwikkelaars op zoek naar financiering.

Heeft u vragen over de mogelijkheden die als gevolg van deze wijzigingen voor u ontstaan, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.