Corona | Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan en vereenvoudigt de voorwaarden van BMKB en de GO Regeling.

Financiering voor ondernemers via de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Overzicht Financieringsmaatregelen Corona

Een kort en bondig overzicht van een aantal ingevoerde (tijdelijke) maatregelen in het financieringslandschap voor het Nederlandse MKB in tijden van Corona.

Banken: uitstel op aflossen leningen
Een aantal banken biedt regelingen om ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ”een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten”. Start je het uitstel op 1 april, dan start de aflossing weer per 1 oktober.

Qredits
Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. Bijvoorbeeld tussen 1 april en 1 oktober.

Start up
Ben je een startup of scaleup? Dan kan je voor Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatie Krediet (IK) uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober 2020).

Crowdfunding
Crowdfunding platforms kunnen versneld geaccrediteerd worden om aanspraak te maken op crisisborgstelling vanuit de overheid. Daarnaast bieden veel crowdfunding platforms aan ondernemers met een lopende lening een aflossingsvrije periode aan (van 3 tot 6 maanden, voor alle klanten, of in overleg per klant), om deze ondernemingen te helpen de crisis door te komen.

Staatsgarantie BMKB en GO Regeling
In verband met de Coronacrisis heeft de Rijksoverheid (tijdelijk) een verruiming van de BMKB regeling (Staatsgarantie) en de Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) ingevoerd. Daarnaast zijn de verschuldigde provisies voor deze regeling verlaagd.

Verhuurder
Met je verhuurder kan je mogelijk afspreken om tijdelijk de huur te verlagen of (een maand) later te betalen. Soms spreken huurders en verhuurders af de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen (50/50). Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt.

Leveranciers
Mogelijk zijn leveranciers van goederen en diensten voor de primaire proces van je bedrijf bereid tot het maken van nieuwe afspraken op het gebied van betalingsregelingen en betaalschema’s.

Belastingdienst en andere overheden
De Belastingdienst biedt verschillende regelingen zoals uitstel van betalen van belastingen voor 3 maanden tot 19 juni 2020. Eventueel kan je uitstel krijgen voor langer dan 3 maanden, verlaging van je voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een verlaging van je voorlopige aanslag.

Douane, Gemeente en waterschap
De Douane is coulanter met boetes en biedt betalingsuitstel. Denk aan het uitstellen van gemeentelijke belastingen. Het waterschap biedt uitstel van betalen van heffingen.

Personeel
Bij de Belastingdienst kun je uitstel voor het betalen van loonbelasting vragen voor 3 maanden tot juni 2020. Pensioenfondsen bieden maatwerk voor bijvoorbeeld een betalingsregeling. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
De TOGS regeling is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

De Corona-OverbruggingsLening (COL)

Vanaf eind april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb ondernemingen een aanvraag doen voor een zogenaamde Corona-OverbruggingsLening (COL).

Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

Met een startup wordt in dit geval bedoeld een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie. Verzelfstandigde resp. nieuwe eenheden van bestaande bedrijven, mits ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon die aan genoemd uitgangspunt voldoet, worden eveneens als starter aangemerkt. In de meeste gevallen beschikt een startup over een WBSO-verklaring.

Scale-up’s zijn in deze regeling bedrijven met 10 – 250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat (op grond van het aan de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan) in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.