TOA: Kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten

De Nederlandse overheid heeft een nieuw financieringsinstrument aangekondigd. Het betreft het zogenaamde TOA-krediet, een kredietfaciliteit voor ondernemers die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten. TOA staat in dit geval voor Time-out arrangement.

In het tweede kwartaal van 2021 wordt een toename verwacht van ondernemers die gebruik zullen gaan maken van de WHOA om een faillissement af te wenden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Met het TOA-krediet wordt het MKB in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject.

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De opgave zal zijn om te voorkomen dat ongezonde bedrijven met te grote kredietrisico’s hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking. In elk geval zal de kredietfaciliteit zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen 75.000 euro tot 100.000 euro, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform. Hiervoor maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij.

De ondersteuning binnen TOA zal bestaan uit meerdere onderdelen. Een deel loopt al en een ander deel wordt uitgewerkt. Zo is het programma ‘Zwaar weer’ gestart bij de Kamer van Koophandel. Dit programma bestaat uit dienstverlening voor ondernemers in zwaar weer, zoals doorverwijzing, advies en een routewijzer. Volgende maand zal een platform met praktische informatie worden gelanceerd. Ondernemers vinden daar informatie over welke stappen zij zelf al kunnen zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord verrijkt zijn met extra, op de WHOA toegespitste, ondersteuning. Het gaat dan om advies, doorverwijzing, coaching en een tool die de totstandkoming van akkoorden vereenvoudigt.

Nieuwe Corona-OverbruggingsLening (COL) voor innovatieve bedrijven beschikbaar

De online aanvraagportal voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) is in januari 2021 geopend voor aanvragen in de derde tranche. Voor overbruggingskredieten tot 500.000 euro geldt een looptijd van drie jaar, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij is. Er geldt een vast rentepercentage van 3 procent, met een 2 procent premium bij kredieten boven de 500.000 euro.

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb’ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding).

Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de Regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s), de praktische kredietverstrekkers, aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Start-ups en scale-ups die aanvragen indienen, krijgen te maken met de volgende criteria:

• Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
• Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
• Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
• Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
• Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor zover beschikbaar).
• Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.
• Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
• Bedrijven moeten aangeven welke kostenreductie maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
• Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
• Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
• Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend.
• Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening.
• Daarnaast kunnen de ROM’s andere kwalitatieve criteria, zoals fte, R&D, belang innovatie et cetera, laten meewegen indien er vanwege de beperkte budgetten aanvragen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Vragen en antwoorden over zakelijk krediet en het Coronavirus

We merken dat veel ondernemers vragen hebben over het Coronavirus en de gevolgen daarvan voor hun onderneming. Voorzie je problemen in je financiële situatie of heb je vragen over jouw zakelijke financiering? Wij denken graag met je mee over een passende oplossing.

De impact van het Coronavirus op onze maatschappij en economie is groot en lijkt de komende weken nog groter te worden. Mogelijk wordt jouw bedrijf ook getroffen door de uitbraak van het Coronavirus. Je vaste kosten lopen door, terwijl verkopen mogelijk worden uitgesteld of helemaal worden geannuleerd. Ook kan het Coronavirus impact hebben op je leveranciers, waardoor je vertraging oploopt in je planning en orders niet of pas later kan uitleveren. En mogelijk wordt je eigen productiecapaciteit geraakt door medewerkers die ziek zijn of thuis moeten blijven. Dit zijn allemaal omstandigheden die uiteindelijk impact hebben op je liquiditeit.

Rekening houdend met verschillende scenario’s zien we dat bedrijven die economisch geraakt worden door het Coronavirus, een additionele financieringsbehoefte identificeren voor een periode vanaf drie maanden. Indien je je bestaande financiering wil verhogen, zullen veel banken standaard de verruimde Borgstellingsregeling MKB-kredieten toepassen. In de nieuwe regeling neemt de overheid een groter deel van het risico op de lening voor haar rekening. Je zult dan wel aannemelijk moeten maken dat de continuïteit van je onderneming niet in het geding is en dat je op termijn ook het tijdelijke borgstellingskrediet kunt terugbetalen.

Voordat je echter in deze tijd een nieuwe financiering aangaat, is het verstandig om zelf of met hulp van een financieel adviseur een berekening te maken of je in de toekomst de lasten wel kunt dragen, ook indien het gedurende een langere periode wat minder goed blijft gaan. Dit voorkomt dat je voor een problematische schuld komt te staan. Bij kredietverlening aan eenmanszaken of samenwerkingsvormen van natuurlijke personen, zoals een vof, hanteren banken normaliter het BKR reglement. Dit geldt ook voor corona gerelateerde leningen. Achterstanden van de kredietnemer en borg moeten door de bank worden gemeld bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor het aangaan van andere vormen van krediet.

Naast overheidsregelingen bieden banken en non-bancaire financiers een flexibel krediet of kortdurende lening. Dat kan soms al vanaf een paar duizend euro en voor een paar maanden. Vergelijk altijd goed de voorwaarden zoals rente, looptijd, afsluit- en administratiekosten van meerdere kredietaanbieders. Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past. Lees de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract en aanbeveling door betrouwbare adviespartijen helpen je bij je keuze. Lidmaatschap van een brancheorganisatie van financiers of een keurmerk ondersteunen daarbij. Overweeg hulp van een financieringsadviseur die met zijn kennis en netwerk het proces kan versnellen.