Subsidieprogramma’s

Subsidies vormen een van de belangrijkste financiële beleidsinstrumenten die de overheid tot zijn beschikking heeft om positief gedrag te beïnvloeden en negatief gedrag te beëindigen door financiële prikkels. In het spraakgebruik wordt subsidie veelal ruim uitgelegd, namelijk geldelijke steun, afkomstig van de overheid en bestemd voor bepaalde activiteiten.

Een overheidssubsidie kan echter naast ‘een zak geld’, ook een extra fiscale aftrekpost of een vermindering van te betalen belasting zijn. Voorbeelden van fiscale regelingen zijn de WBSO en de Innovatiebox. Hebt u mensen in dienst die speur- en ontwikkelingswerk doen? Met de WBSO kunt u hun loonkosten verlagen. En maakt u winst met innovatieve activiteiten, dan biedt de Innovatiebox u mogelijk een belastingvoordeel.

Welke vormen van subsidies zijn er te onderscheiden?
Overheidssubsidies zijn beschikbaar vanuit de Europese Unie, het Rijk, de provincie en gemeenten. De overheid subsidieert uitsluitend projecten die bijdragen aan een algemeen belang. Denk hierbij aan het milieu, innovatie, export, Research & Development en het verbeteren van de werkgelegenheid van mensen met een handicap of uitkering.

Subsidies kunnen zowel structureel zijn, gericht op de lange termijn, als gericht zijn op
specifieke, incidentele, projecten.

Subsidies kunnen onderscheiden worden in met of zonder (gedeeltelijke) terugbetalingsverplichting indien niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Grondvormen van subsidieregelingen zijn een bepaald bedrag ineens, een vast of genormeerd bedrag per prestatie of activiteit, een procentuele bijdrage in de kosten of bepaalde kostensoorten, een procentuele aanvulling op de inkomsten of dekking van (een gedeelte van) het tekortsaldo (exploitatietekort).

Er zijn veel vaker subsidies te verkrijgen dan u wellicht denkt. Subsidies zijn echter moeilijk te vinden omdat er sprake is van een veelvoud van soorten en aanbieders. Subsidie advies is daarom altijd maatwerk.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Subsidies leveren vaak financieel voordeel op. Daarnaast dwingt de aanvraagprocedure je vaak om goed over een plan na te denken en alle zaken goed op een rij te zetten.
Ondernemers ervaren de subsidieprocedures vaak als complex en langdurig. Daarnaast is de uitkomst vaak onzeker en zijn de regelingen bovendien vaak eindig. Hoge administratieve lasten en uitvoerige verantwoording achteraf wegen vaak niet op tegen de uiteindelijke kleine bijdrage die de subsidie levert aan een grote ontwikkeling. De flexibiliteit met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten wordt daarnaast ingeperkt door de voorwaarden die de subsidieverlener stelt en brengt een bepaalde administratieve last met zich mee in het kader van verantwoording (inhoudelijk en financieel). Er kan een afhankelijkheid van de uitvoerende organisatie ontstaan.