Stimuleringsprogramma’s

Er bestaan diverse regionale en nationale overheidsregelingen die het aantrekkelijker maken voor een financier om u een krediet te verstrekken. Een voorbeeld van een nationale regeling is de borgstellingsregeling (BMKB) waarbij de overheid borg staat voor uw bancaire lening. Andere vergelijkbare nationale regelingen zijn onder andere de Groeifaciliteit (voor groeiende bedrijven), het Innovatiekrediet (voor innovatieve bedrijven) en de Garantie Ondernemingsfinanciering.

Borgstellingskrediet (Borgstelling Midden en Kleinbedrijf; BMKB)

Met deze regeling worden starters en innovatieve bedrijven extra gestimuleerd. Met een Borgstellingskrediet staat de overheid garant door middel van een staatsgarantie.
Alleen MKB-ondernemingen komen ervoor in aanmerking. Zij moeten in Nederland zijn gevestigd, mogen maximaal 250 mensen in dienst hebben en een jaaromzet realiseren van maximaal € 50 miljoen. De overheid staat garant voor 90% van het Borgstellingskrediet. In totaal voor maximaal € 1,5 miljoen.

Een onderneming komt hiervoor in aanmerking als:
– er onvoldoende financiële middelen voor investeringen beschikbaar zijn;
– het tekort aan zekerheden niet groter is dan het in te passen Borgstellingskrediet;
– de rentabiliteits- en continuïteitsvooruitzichten aan de gestelde bancaire eisen voldoen.

Meer informatie over de BMKB vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen van deze regeling kan via één van de aangesloten partijen, waaronder de bekende banken.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Een Garantie Ondernemingsfinanciering is ook een variant van een staatsgarantie. Het is ook een hulpmiddel vanuit de overheid om ondernemers te ondersteunen bij het ontvangen van bancaire financiering. Het grote verschil met de BMKB is dat niet alleen het midden- en kleinbedrijf, maar ook grotere ondernemingen gebruik kunnen maken van deze regeling.
De GO maakt het mogelijk om 50% staatsgarantie te krijgen op middelgrote- en grote leningen. Dat wil zeggen een totaal leenbedrag van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen. Dit maximale bedrag is door de overheid tot eind 2014 verhoogd naar € 150 miljoen.
Meer informatie over GO vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om gebruik te kunnen maken van de GO-regeling kunt u zich wenden tot één de tot de GO-regeling toegelaten banken.

Garantstelling Landbouw (GL)
Dit krediet is bedoeld voor agrarische bedrijven (tot 250 medewerkers) in de akkerbouw, tuinbouw, en (intensieve) veehouderij. Bedrijven die een onderneming willen starten, overnemen, verbeteren of uitbreiden kunnen aanspraak maken op de Garantstelling Landbouw. Deze regeling maakt het mogelijk om 80% staatsgarantie te krijgen op leningen tot een bedrag van € 600.000.

Garantstelling Plus
Voor een veehouder of glastuinder die duurzaam en milieuvriendelijk wil investeren, is er de Garantstelling Plus. Het maximale bedrag van een Garantstelling Plus bedraagt € 2,5 miljoen. De staatsgarantie op deze lening bedraagt 80%. Voorwaarde voor de garantstelling is wel dat de investeringen waarvoor de lening wordt aangevraagd dienen plaats te vinden in Nederland. Ook mag u de afgelopen 2 jaar geen garantstelling hebben gekregen.
Meer informatie over Garantstelling Plus vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Groeifaciliteit
De Groeifaciliteit is een garantieregeling van de overheid voor ondernemingen die snel groeien of nieuwe activiteiten willen beginnen. Dat kan een bedrijfsovername zijn, een management buy-out, expansie naar het buitenland of een reorganisatie. Door deze investeringen kan het vermogen van de onderneming dusdanig afnemen, dat banken minder snel bereid zijn te financieren. De Groeifaciliteit maakt het mogelijk om risicodragend kapitaal aan te trekken bij banken, maar ook bij participatiemaatschappijen.
De overheid staat garant voor 50% van de financiering, met een totaal leenbedrag van minimaal € 250.000 en maximaal € 5.000.000. Meer informatie over Groeifaciliteit vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is aan de financier om na het toekennen van een lening met deze faciliteit een garantie aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Innovatiekrediet
Het innovatiekrediet is een overheidsmaatregel voor bedrijven gevestigd in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba die een innovatief idee hebben en voor de ontwikkelingskosten hiervan een financiering zoeken. Kleine bedrijven kunnen 45% van de ontwikkelingskosten van een project financieren met het innovatiekrediet, middelgrote bedrijven 35% en grote bedrijven 25%. Het krediet bedraagt maximaal € 5 miljoen. Als het project in technische zin mislukt, kan het ontvangen geld kwijtgescholden worden. Slaagt het project, dan dient de lening inclusief opgebouwde rente binnen 10 jaar terug betaald worden volgens het afgesproken schema.
De financiering van het Innovatiekrediet wordt verstrekt vanuit het Innovatiefonds MKB+. Ondernemingen kunnen het innovatiekrediet aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Groei- en Innovatielening (RSI)
Het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft een garantiefaciliteit van € 1 miljard beschikbaar gesteld voor banken in alle EU-landen. Hiermee krijgen snelgroeiende en innovatieve Europese bedrijven in het MKB gemakkelijker toegang tot een bancaire financiering.
Het Europees Investeringsfonds werkt samen met verschillende banken om deze faciliteit in Europa te verspreiden. Voor Nederland heeft het EIF gekozen voor een samenwerking met ABN AMRO, vanwege hun jarenlange ervaring met snelgroeiende en innovatieve bedrijven in het Nederlandse MKB.
Via ABN AMRO kunnen deze MKB-ondernemingen aanspraak maken op de Groei- en Innovatielening. Het gaat hierbij om een financiering van minimaal € 300.000 en maximaal € 3.000.000. De EIF staat garant voor 50% van het kredietbedrag.

EIB-lening
EIB staat voor European Investment Bank. De EIB heeft een ‘triple A’ status en een bijzondere positie als ‘Europese bank’. De bank kan hierdoor leningen verstrekken met een relatief lange looptijd. De bank heeft de opdracht om met leningen de Europese economie te stimuleren en projecten van maatschappelijk belang, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur of zorg, te financieren. Mede om die redenen keert de EIB, in tegenstelling tot commerciële branchegenoten, geen dividend uit en betaalt geen belasting.
De EIB leent geld uit aan ondernemers en bedrijven en maakt hierbij gebruik van door haar aangewezen banken. In Nederland zijn dit alle grootbanken, dus ABN Amro, Deutsche Bank, ING en Rabobank. De bedragen worden jaarlijks toegezegd. Banken zijn zelf verantwoordelijk voor de toewijzing en hebben hierbij ieder hun eigen limiet. Wanneer de ene bank geen EIB lening meer kan verstrekken, is het dus goed mogelijk dat de andere bank nog wel ruimte heeft.

Voordelen van een EIB lening:

  • EIB leningen hebben een aantrekkelijker rentetarief, omdat bij verlies de EIB het eerste deel van het verlies voor haar rekening neemt;
  • De looptijd is maximaal 25 jaar en daarmee geschikt voor financiering van investeringen met een economisch en technisch lange levensverwachting.
  • Leningen worden voor maximaal 50% door de EIB gefinancierd
  • Het maximale aantal medewerkers is gesteld op 250, waarbij zelfstandig ondernemers ook in aanmerking komen.
  • Per financieringsdoel kan maximaal € 25.000.000 worden geleend, waarvan maximaal 50% door de EIB wordt gefund. Het combineren van EIB leningen is dus mogelijk wanneer meerdere investeringen worden gedaan.

Voor- en nadelen stimuleringsmaatregelen
Staatsgegarandeerde leningen bieden een bank extra zekerheid, waardoor een bank in voorkomende gevallen eerder bereid zal zijn om tot verstrekking van een financiering over te gaan.
Voor een aantal van genoemde regelingen moeten behoorlijke provisies aan de staat worden afgedragen. Dit terwijl staatsgegarandeerde leningen vaak niet tot een rentekorting leiden. Daarnaast is de looptijd van veel staatsgegarandeerde leningen vaak minder flexibel. De looptijd van veel regelingen is maximaal 12 jaar.
Een staatsgegarandeerde lening heeft als voordeel dat wat eenvoudiger dan bij een bancaire lening de aflossingen tijdelijk kunnen worden opgeschort. Een dergelijke opschorting van aflossingen kan maximaal voor acht kwartalen plaats vinden.
Een staatsgegarandeerde financiering leidt niet automatisch tot minder risico voor een ondernemer. Mocht een ondernemer na verloop van tijd in de problemen komen, niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen en als gevolg hiervan failliet gaan, dan zal de bank een zogenaamde verliesdeclaratie indienen bij de Nederlandse overheid. In de situatie dat een claim wordt goedgekeurd, heeft de bank vervolgens de plicht om jaarlijks na te gaan of de ondernemer niet alsnog in staat moet worden geacht om het gehele of gedeeltelijke bedrag van het door de overheid geleden verlies terug te betalen. Deze verplichting rust op de bank voor een periode van minimaal 5 jaar. Alleen indien een beroep wordt gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geldt een termijn van 3 jaar.