Zoek

Brengt de zaak verder

Aanbieders

Er zijn heel veel verschillende aanbieders van financieringen en financieringsproducten. We hebben de aanbieders ingedeeld in hoofdgroepen. Het doel is om u meer inzicht te geven in deze partijen en de verschillende mogelijke financieringsvormen die aangeboden worden.

Wilt u meer weten over de verschillende aanbieders, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.

Onderwerpen

Banken

Een bank is een financiële instelling. Personen en bedrijven kunnen tegen een bepaalde vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen en dit geld kan vervolgens tegen een hogere rente weer worden uitgeleend. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente is voor de bank een belangrijke inkomstenbron.Banken houden zich bezig met het verzorgen van betalingsverkeer, het verstrekken van financieringen, de handel in vreemde valuta, het voor ondernemingen en overheden plaatsen van emissies van obligaties en aandelen, met de handel in effecten, met vermogensbeheer voor derden, met het bewaren van effecten voor derden en met het afhandelen van financiële transacties op de beurs.

Meer lezen

Welke soorten banken zijn er?
Er zijn diverse soorten banken te onderscheiden. Consumentenbanken richten zich op dienstverlening aan particulieren door middel van het mogelijk maken van betalingsverkeer, sparen en kredietverstrekking. Omdat betalen, sparen en lenen worden gezien als maatschappelijk noodzakelijke (nuttige) activiteiten, worden deze banken ook wel nutsbanken genoemd. Voorbeelden van consumentenbanken zijn bijvoorbeeld Regio Bank en KNAB.

De Private Bank is een bank voor vermogenden. Bij de meeste van deze banken geldt dat pas een rekening kan worden geopend wanneer er een bepaald minimumbedrag gestort wordt. Voorbeelden van dergelijke banken: Staalbankiers, Theodoor Gilissen Bankiers, Van Lanschot Bank, MeesPierson en het Zwitserse UBS.

De zakenbanken, ofwel investeringbanken, voeren voor bedrijven de plaatsing van aandelen en obligaties op een effectenbeurs uit. Ze spelen ook een actieve rol in het fuseren en in het opsplitsen van bedrijven. Zakenbanken handelen daarnaast, veelal op risicovolle wijze, voor eigen rekening. Bekende voorbeelden zijn Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citygroup, en Merrill Linch.

Tenslotte de Algemene oftewel universele banken. Feitelijk combineren deze banken het consumentenbankieren met het zakenbankieren. Voorbeelden in Nederland zijn ABN Amro Bank, ING Bank en de Rabobank.

Welke overige banken zijn er in Nederland actief?
Triodos Bank is een duurzame bank. Haar missie is om geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Triodos Bank financiert uitsluitend projecten op het gebied van natuur en milieu, energie en klimaat, biologisch voedsel en landbouw, de sociale economie en kunst en cultuur.

In Nederland zijn een aantal banken die uitsluitend actief zijn op het gebied van de financiering van (commercieel) vastgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de FGH Bank (onderdeel van de Rabobankorganisatie), de Rijnlandse Hypotheekbank (RNHB, ook onderdeel van de Rabobank), ING Real Estate Bank en de Bank voor de Bouwnijverheid.

Wist u overigens dat u voor de financiering van monumentaal onroerend goed ook terecht kunt bij het Nationaal Restauratie Fonds? Het Nationaal Restauratie Fonds verstrekt financieringen en betaalt subsidies uit aan eigenaren van monumenten voor de aankoop, restauratie of onderhoud van monumentenpanden.

Helaas zijn er in Nederland op dit moment nauwelijks buitenlandse banken actief die financieringen verstrekken aan het MKB. De Deutsche Bank heeft zich voor het grootste deel terug getrokken uit de zakelijke markt in Nederland. Als mogelijkheid wordt nog wel eens de Svenska Handelsbanken genoemd, een Zweedse bank.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
In het algemeen is een bank een betrouwbare en professionele partner voor financieringsoplossingen. Een bank is echter ook gewoon een commerciële instelling waar geld verdiend moet worden. Banken hebben de afgelopen jaren hun risicoperceptie flink aangescherpt. Ze financieren een stuk minder makkelijk dan een aantal jaren terug, omdat ze zelf geconfronteerd worden met strengere kapitaalseisen om de stabiliteit van het financiële systeem zoveel mogelijk te kunnen borgen.

Een groot voordeel van een bank ten opzichte van een investeerder, is dat u uw aandelen geheel in eigen bezit houdt en dus geen zeggenschap weggeeft aan een derde. Bovendien is een banklening vaak goedkoper dan kapitaal van een investeringsmaatschappij, die veel hogere rendementseisen stelt. Wel wil een bank altijd zo veel mogelijk zekerheid ter dekking van een financiering. Bij veel andere financiers speelt dit vaak minder een rol.

De inbreng van eigen kapitaal is veelal een must om voor een bancaire financiering in aanmerking te komen. De vermogensstructuur dient er in de ogen van de bank gezond uit te zien (hoeveelheid werkkapitaal, verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, en tussen kort vreemd vermogen (bijvoorbeeld crediteuren) en lang vreemd vermogen (zoals bankleningen)).

De focus bij een bank ligt altijd primair op goed ondernemerschap. Hoe ben je als persoon? Heb je de zaken voor elkaar? Hoe presteert jouw onderneming? Een bank heeft altijd de behoefte aan zo actueel mogelijke cijfers en een prognose van minimaal 2 tot 3 jaar vooruit. De winstgevendheid in de toekomst moet je als ondernemer kunnen aantonen. Een nieuwe financiering ter dekking van door de onderneming geleden verliezen, wordt door banken over het algemeen niet verstrekt. Indien u meerdere bedrijven heeft, zult u voor al deze bedrijven de verwachte resultaten inzichtelijk moeten maken. Ook wanneer de financiering maar voor 1 van deze bedrijven wordt aangevraagd.

Crowdfundingplatformen

Crowdfunding is een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Via crowdfunding platformen komen vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar. Crowdfunding heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen, omdat vraag en aanbod van kapitaal elkaar makkelijk via verschillende kanalen kunnen vinden. Crowdfunding bestaat al jaren maar ontwikkelt zich steeds meer als een alternatief van de traditionele (bank)financiering.

Meer lezen

Voor investeerders is het interessant, omdat zij een hoger rendement kunnen behalen dan de creditrente die ze krijgen op hun spaarrekening bij de bank. Bij crowdfunding is rendement echter meestal niet de enige reden om te investeren in een bepaald project. Het gaat de investeerder vaak vooral ook om goodwill richting de ondernemer of initiatiefnemer en het goede gevoel dat de investeerder krijgt als hij kan bijdragen aan een initiatief waar hij helemaal achter staat.

Vaak vormen vrienden, familie en bekenden het begin van een crowd. Zij raken enthousiast door het plan en willen graag helpen om het plan mede te realiseren. Om een crowd groot genoeg te krijgen, zullen ook mensen van buiten het eigen directe netwerk aangetrokken moeten worden. Voor hen zal doorgaans meer moeite gedaan moeten worden voordat ze bereid zullen zijn om in een plan te investeren. Sympathie en vertrouwen zijn hierbij van groot belang.

Welke varianten van crowdfunding zijn er?
Crowdfunding kan op verschillende manier plaatsvinden. Ten eerste het Donatiemodel. Hierbij wordt er geld geschonken aan een goed doel, zonder dat hiervoor enige vergoeding of een andere vorm van beloning tegenover staat.

Ten tweede het Sponsoringmodel. Hierbij wordt een project ondersteund tegen een geringe (niet-financiële) tegenprestatie. Crowdfunders krijgen een kleine beloning voor hun bijdrage, zoals bijvoorbeeld tickets voor een voorstelling, een cd of boek. Belangrijk is dat de waarde van de beloning vele malen kleiner is dan het geldbedrag dat de crowdfunder bijdraagt.

Ten derde het Leenmodel. Hierbij lenen investeerders geld uit tegen een bepaald rendement. Crowdfunders ontvangen een periodieke vergoeding voor hun bijdrage en zullen uiteindelijk ook hun oorspronkelijke inleg volledig terugbetaald krijgen.

Ten vierde het Investeringsmodel. In deze variant participeren investeerders daadwerkelijk in een bedrijf en worden vaak ook aandeelhouder van dit bedrijf. Crowdfunders ontvangen dan vaak een financiële vergoeding die afhankelijk is van de omzet of winst die wordt behaald.

Welke aanbieders van crowdfunding zijn er?
Er zijn inmiddels talloze crowdfunding platformen beschikbaar, zowel nationaal als internationaal. Het aantal crowdfunding platformen groeit nog steeds. Omdat wij ons beperken tot de zakelijke financiering hebben we het hier over de varianten ‘lenen’ en ‘investeren’. Omdat deze varianten de belangen van geldgevers kunnen schaden dienen platformen die deze varianten aanbieden in Nederland te beschikken over een vergunning of ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er zijn momenteel twee platformen in Nederland die over een AFM-vergunning beschikken, namelijk Geldvoorelkaar en CrowdAboutNow. Daarnaast zijn er meerdere platformen die beschikken over een ontheffing van de AFM.

Wat zijn de voor- en nadelen van crowdfunding?
Crowdfunding leidt vaak tot een goede binding met de investeerders. Dit leidt indirect naar een betere binding met klanten, omdat in veel gevallen de investeerder ook een klant is. Daarnaast geeft de publieke gang naar de crowd de geldlener een beter inzicht in zijn marktpotentieel. Door direct in contact te treden met klanten krijgt de ondernemer veel informatie over zijn afzetmarkt. Een ander groot voordeel is vaak dat wanneer er (risicodragend) kapitaal is binnengehaald, een bank vaak bereid is additionele financiering te verstrekken tegen gunstiger voorwaarden. De rente die betaald moet worden via de crowd is vaak hoger en dan is het wel zo aantrekkelijk om dit te combineren met een aanvullende bankfinanciering met een gunstiger rentepercentage.

Bij veel van de aanbieders kunnen bedragen worden opgehaald tot € 500.000. Het combineren van crowdfunding met andere financieringen is toegestaan.

Effectenbeurs

Een effectenbeurs is een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen. Kopers en verkopers kunnen via de handelsfaciliteit die de effectenbeurs biedt hun waardepapieren aan elkaar aanbieden. Daarnaast maakt het de uitgifte van nieuwe effecten mogelijk en regelt het de uitkering van bijvoorbeeld dividend. De handel in effecten is alleen mogelijk als deze genoteerd staan aan een bepaalde beurs.
Een onderneming die haar aandelen aan de beurs wil laten verhandelen, zorgt voor een beursgang. Dit wordt ook wel een Initial Public Offering, een IPO genoemd. Tijdens de beursgang is het verplicht om een prospectus op te stellen en er daarmee voor te zorgen dat beleggers zich in kunnen lezen over de onderneming. Daarnaast dienen bedrijven ervoor te zorgen dat ze meer informatie verstrekken over de introductie op de beurs zelf, zodat beleggers zich kunnen inschrijven voor de aandelen en het mogelijk is om kapitaal te verzamelen, om verder te investeren of groter te groeien.

Meer lezen

Welke soorten zijn er?
Onderscheid kan worden gemaakt in beurzen voor genoteerde en niet-genoteerde effecten. Traditioneel gezien is de handel in effecten alleen mogelijk als deze genoteerd staan aan een bepaalde beurs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende onderdelen van Euronext, zoals de AEX, de AMX of de AScX.
De beurs voor niet genoteerde effecten is een platform voor zowel ondernemingen als beleggers. Ondernemingen kunnen kapitaal aantrekken door de nieuw uit te geven effecten (o.a. aandelen en obligaties) te noteren op deze beurs. Verder kunnen ook al bestaande effecten verhandeld worden. Het kenmerkende van deze beurs is dat de handel rechtstreeks tussen de deelnemers plaatsvindt, van bemiddeling door de beurs is geen sprake.

 

Welke beurzen voor effecten zijn er naast de Euronext?
Een voorbeeld van een beurs voor niet genoteerde effecten is NPEX (Nederlandsche Participatie Exchange B.V.). NPEX is een handelsplatform (online beurs) waarop effecten verhandeld worden die niet verhandelbaar zijn op enig andere beurs in Nederland (of daarbuiten). NPEX richt zich op bedrijven op zoek naar verhandelbaarheid (liquiditeit) van de door deze instellingen uitgegeven effecten. Hierbij is NPEX met name geschikt voor notering van bedrijven waarbij het te verwachte aantal transacties per dag laag is. Op NPEX zijn verschillende soorten transacties mogelijk. Aangesloten beleggers kunnen via een veilingmethodiek onderling stukken kopen en verkopen. Uitgevende instellingen kunnen nieuwe effecten aanbieden (emissie). En beleggers in open fondsen kunnen stukken terug verkopen aan het fonds.

 

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Tijdens een beursgang is het mogelijk om miljoenen tot miljarden euro’s aan kapitaal te verzamelen, afhankelijk van de belangstelling en de waarde van de onderneming. Dit maakt het mogelijk om snel verder te groeien, andere ondernemingen over te nemen of in de diepte te investeren. Wat dat betreft kan een beursgang een onderneming helpen om kapitaal te verzamelen, maar komt daar informatie- en regeltechnisch behoorlijk wat bij kijken. Kapitaal ophalen via de beurs is daarom meestal alleen geschikt voor grotere ondernemingen met een grotere kapitaalbehoefte. Wij hanteren € 1.500.000 als ondergrens.

Investeerders

Investeerders zijn er in groten getale en in allerlei soorten en maten. Het kapitaal dat investeerders verstrekken noemen we ook wel risicokapitaal. Risicokapitaal, ook wel risicodragend vermogen, durfkapitaal of venture capital genoemd, wordt gebruikt om ondernemingen die hoge risico’s lopen te financieren. Vaak gaat het hierbij over startende ondernemingen of jonge en/of snel groeiende ondernemingen.
Risicokapitaal is geld dat iemand in een bedrijf investeert, terwijl nog helemaal niet zeker is dat die investering zich terugbetaalt. Maar een investeerder verwacht dat de onderneming haar plannen zal realiseren flink zal groeien in de komende jaren en is bereid om daarom het risico te nemen. Uiteraard gebeurt dit niet op de blauwe ogen van de ondernemer, maar wel op basis van feiten en prognoses.Een onderneming die haar aandelen aan de beurs wil laten verhandelen, zorgt voor een beursgang. Dit wordt ook wel een Initial Public Offering, een IPO genoemd. Tijdens de beursgang is het verplicht om een prospectus op te stellen en er daarmee voor te zorgen dat beleggers zich in kunnen lezen over de onderneming. Daarnaast dienen bedrijven ervoor te zorgen dat ze meer informatie verstrekken over de introductie op de beurs zelf, zodat beleggers zich kunnen inschrijven voor de aandelen en het mogelijk is om kapitaal te verzamelen, om verder te investeren of groter te groeien.

Meer lezen

Welke vormen van risicokapitaal zijn er?

 

Er bestaan verschillende vormen van risicokapitaal of risicodragend kapitaal. Een manier waarop onderscheid wordt gemaakt is naar de fase waarin het bedrijf verkeert. Gesproken wordt van: pre-seed capital, seed capital of zero stage capital, early stage financiering, groeikapitaal of expansiefinanciering en daarnaast mezzanine financiering en late stage financiering.

 

Een ander onderscheid is risicokapitaal in de vorm van een aandelenparticipatie of in een vorm van vreemd vermogen (veelal een langlopende lening). In ruil voor de investering in een bedrijf en het risico dat gelopen wordt, kunnen investeerders een percentage van het bedrijf verlangen, uitgedrukt in aandelen (uiteraard uitsluitend mogelijk bij vennootschappen!). Zo delen investeerders mee in de winst of het verlies. Om hun investering te beschermen, willen investeerders vaak ook zeggenschap in het bedrijf. Alle belangrijke ondernemersbeslissingen dienen dan afgestemd te worden met de investeerders.

 

Een speciale vorm van risicokapitaal is de zogenaamde ‘achtergestelde lening’: een lening zonder zekerheden bij een investeerder die is achtergesteld op andere schuldeisers in een situatie waarin u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Een dergelijke lening hoeft bij een faillissement vaak pas terug betaald te worden als alle andere schulden zijn betaald. Een achtergestelde lening zorgt voor meer risico voor een investeerder, waardoor vaak wel een hogere rentevergoeding moet worden betaald. Een achtergestelde lening maakt een bedrijf vaak aantrekkelijker voor andere investeerders. Zeker ook voor een bank, die een dergelijke lening onder voorwaarden als eigen vermogen kan beschouwen.

 

Welke aanbieders van risicokapitaal zijn er?

 

Voor risicokapitaal kan een ondernemer zich tot verschillende partijen wenden, zoals familie en vrienden, business angels, een informal investor, een participatiemaatschappij of bijzondere fondsen. Een onderscheid dat hierin kan worden gemaakt is dat tussen formele en informele verschaffers van risicokapitaal.

 

Voor en nadelen van investeerders/risicokapitaal:

De verschaffer van risicokapitaal heeft in het algemeen meer geduld dan een bank bij het incasseren van de eerste opbrengst. Daartegenover staat dat die opbrengst wel aanzienlijk hoger moet zijn dan de opbrengst op een traditionele bankfinanciering. Vaste rekenformules bestaan daarvoor niet.

 

In tegenstelling tot een bank zal een verstrekker van risicokapitaal vaak ook zeggenschap eisen binnen een onderneming waarin hij investeert. Het risico ontstaat dat een investeerder te veel naast een onderneming gaat staan en actief mee wenst te sturen bij de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Een ondernemer zal hierbij rekening moeten houden met de belangen van een investeerder, die niet altijd volledig matchen met die van de ondernemer zelf. Besluitvormingstrajecten kunnen hierdoor trager verlopen dan in bepaalde situaties gewenst is. Voordeel hiervan kan zijn dat de informal ook zijn kennis en netwerk inzet.

 

Een ander verschil met een bancaire financiering is dat bij een banklening de overeenkomst eindigt wanneer de lening is terugbetaald. Bij een investering met risicokapitaal is er meestal sprake van een open einde. De risicokapitaal-investeerder bepaalt meestal zelf wanneer hij uit de onderneming stapt waarin hij heeft geïnvesteerd.

Microfinanciers

Microfinanciering is de afgelopen jaren in Nederland in een stroomversnelling terechtgekomen. Mede door het werk van de Raad voor Microfinanciering is het besef gegroeid dat Microfinanciering een plaats in de samenleving verdient. Voor aanbieders van microfinanciering geldt in Nederland geen aparte wet- en regelgeving, maar zij kunnen in bepaalde gevallen wel te maken krijgen met toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De gemiddelde Nederlandse aanbieder van Microfinanciering heeft niet te maken met het toezicht van de AFM en DNB, omdat deze zich beperkt tot bedrijfskredieten en zijn financieringsmiddelen vooral bestaan uit projectgebonden fondsen, giften en subsidies.

Meer lezen

Welke aanbieders van microfinanciering zijn er?
Er bestaan diverse kleinschalige initiatieven op het gebied van microfinanciering. Deze zijn veelal gericht op een bepaald onderwerp en hebben lang niet altijd financiële onafhankelijkheid van de verkrijger tot doel. Landelijk is Qredits de belangrijkste verstrekker van Microkrediet. Daarnaast verstrekken veel gemeentes micro kredieten tussen de € 5.000 en € 35.000.

Welke vormen van microfinanciering zijn er?
Qredits verstrekt twee type leningen. Microfinanciering tot € 50.000 voor startende ondernemers en MKB-financiering tot € 150.000 om reeds bestaande ondernemers een stap verder te helpen.
Je komt in aanmerking voor een Microkrediet via Qredits als je ouder dan 18 bent, een startende ondernemer bent of een bestaande ondernemer bent met minder dan 5 werknemers. Je bedrijfsactiviteiten moeten plaats vinden in Nederland en je moet beschikken over een uitgewerkt ondernemingsplan;
De voorwaarden van het MKB-krediet van Qredits zijn dat je 18 jaar of ouder moet zijn en een startende- of bestaande ondernemer bent of een bedrijf gaat overnemen. Je exporteert niet voor 100% naar buitenland en je hebt geen bancair krediet of een bancair krediet van minder dan € 150.000. Je maximale, openstaande kredietbehoefte is niet groter dan € 150.000.
Om voor microfinanciering via een gemeente in aanmerking te komen, geldt vaak de voorwaarde dat je in het werkgebied van de betreffende gemeente moet wonen. Voor de voorwaarden per gemeente verwijzen wij u naar uw eigen gemeente.

Wat zijn de voor- en nadelen van microfinanciering?
Net als bij een bank dien je bij Qredits goed beslagen ten ijs te komen. Qredits kijkt streng toe of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen worden nageleefd, maar als je goed communiceert is eventueel uitstel van aflossingen mogelijk.
Een voordeel van microfinanciering via Qredits kan zijn dat je begeleiding aan kunt vragen van een bedrijfscoach. Door de inzet van coaches krijgen ondernemers persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten. Qredits biedt zowel tools als persoonlijke begeleiding aan kleine en middelgrote ondernemers. Coaches van Qredits zijn veelal (oud-)ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en professionals uit het bedrijfsleven. Zij fungeren als sparringpartner, denken met je mee, maar beslissen niet. Daarnaast kunnen coaches hun specifieke kennis en ervaringen met je delen en zijn ze bereid om hun netwerk in te zetten.
Een voordeel kan zijn dat bij microfinanciering minder zekerheden worden gevraagd aan ondernemers dan bij de bank. Een nadeel is vaak wel dat bijna altijd persoonlijke aansprakelijkheid wordt gevraagd. Daarnaast moet je altijd een afwijzing of doorverwijzing van een bank hebben. Tenslotte is van belang dat je bij Qredits alleen terecht kunt voor kleinere financieringen tot een maximum van € 150.000.
Microfinanciering kan niet worden gebruikt voor onroerend goed en niet worden gebruikt om tekorten in de bestaande bedrijfsvoering mee op te vangen.

MKB Stimuleringsfonden

Er zijn diverse nieuwe initiatieven, waarin ondernemers en oud-ondernemers, CEO’s van grote internationale bedrijven, maar ook institutionele beleggers en pensioenfondsen gezamenlijk kapitaal bijeen brengen, met als doel de financierbaarheid van het MKB in Nederland te verbeteren. Via dergelijke fondsen wordt dit kapitaal ingezet om het eigen vermogen van deelnemende mkb-ondernemers te versterken. Bovendien zetten deze investeerders hun netwerken, sector-, marketing- en productkennis en expertise actief in voor mkb-ondernemers.

Meer lezen

Welke soorten MKB Stimuleringsfondsen zijn er?

 

Voorbeelden van MKB Stimuleringsfondsen zijn het Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK), het MBK Impulsfonds en FundiQ.

Ondernemend Oranje Kapitaal
OOK is een nieuwe participatiemaatschappij die als doel heeft kansrijke Nederlandse MKB-ondernemingen te helpen in het realiseren van hun (groei) plannen. De investeerders in OOK zijn grote Nederlandse ondernemingen, financiële instellingen, vermogende ondernemers en families, die het Nederlandse MKB belangrijk vinden. Behalve kapitaal zetten zij ook hun kennis, netwerk en ervaring in voor deze ondernemingen. OOK investeert risicodragend kapitaal in Nederlandse MKB ondernemingen. Het is belangrijk dat een investering van OOK bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van de onderneming.

Bedrijven waarin OOK investeert moeten beschikken over een goed onderbouwd ondernemingsplan en worden aangestuurd door goed en betrokken management. Daarnaast is het belangrijk dat de (genormaliseerde) operationele kasstroom positief is. OOK investeert initieel maximaal € 7,5 miljoen risicodragend kapitaal in één onderneming. In de meeste gevallen zal OOK investeren in een minderheidsbelang. OOK heeft geen harde grenzen ten aanzien van de grootte van de onderneming, maar richt zich op bedrijven met een ondernemingswaarde tot circa € 30 miljoen. OOK heeft geen sectorfocus, maar investeert niet in startende bedrijven en bedrijven die actief zijn in de sectoren vastgoed, financiële instellingen of strategisch militaire productie, of in bedrijven waar een zware herstructurering moet plaatsvinden.

MKB Impulsfonds
Het MKB Impulsfonds verstrekt leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen aan ondernemers met groei-ambitie. De looptijd van een lening ligt tussen de 3 en 7 jaar. Om in aanmerking te komen voor een lening via dit fonds moet een bedrijf minstens twee jaar bestaan, minimaal drie vaste werknemers in dienst hebben en een omzet behalen van minstens € 600.000. Sectoren die vanwege het hoge risico zijn uitgesloten zijn de natte horeca, financiële dienstverlening en onroerend goed/vastgoedontwikkeling. Via het fonds is het mogelijk om een achtergestelde lening te verkrijgen, waardoor deze financiering goed gecombineerd kan worden met andere financieringsoplossingen. Het kapitaal van het fonds wordt beschikbaar gesteld door pensioenfondsen.

FundiQ
Op 19 december 2016 is FundIQ Mezzanine I gelanceerd, een nieuw fonds die achtergestelde leningen tussen de EUR 250.000 en EUR 2.500.000 verstrekt aan het MKB in Nederland. De looptijd van de leningen bedraagt doorgaans 3 tot 6 jaar en de aflossing begint na 18 maanden. Vervroegd aflossen is niet mogelijk. De kredietnemer betaalt jaarlijks rente over de lening en geen afsluitprovisie bij het aangaan van de lening.

Overig
Naast bovengenoemde fondsen zijn er ook diverse regionale investeringsfondsen actief. Vaak worden deze bijvoorbeeld ondersteund door de Provincie, zoals het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord of de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied.

Tenslotte zijn er ook diverse specialistische stimuleringsfondsen actief. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Oranje Handelsmissiefonds, opgericht door ING en Air France-KLM. Het betreft een stimuleringsprogramma voor bevordering van de internationale handel van het Nederlandse MKB. Het fonds, dat samen met ondernemersvereniging MKB Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt uitgevoerd, gaat jaarlijks 10 MKB-ondernemers selecteren, die elk een handelsmissiepakket ter waarde van € 10.000 krijgen aangeboden.

MKB Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding.
Het werkt als volgt. Een bedrijf schrijft een lening uit waar beleggers op kunnen intekenen. Die lening wordt opgeknipt in – verhandelbare – coupures van bijvoorbeeld € 500 of € 1.000: de obligaties. De afspraken over looptijd, rente en (tijdstip van) aflossing kunnen verschillen, in de regel wordt een vaste of variabele rente beloofd: de coupon. Het leenbedrag bedraagt in de regel € 10 tot € 25 miljoen, maar er zijn ook veel kleinere obligatieleningen mogelijk. Zo’n obligatie krijgt doorgaans een notering aan een beurs of kan onderhands verhandeld worden. Als ondergrens hanteren wij € 1.500.000.

Meer lezen

Deze financieringsvorm is vooral geschikt voor bedrijven met een relatief laag risicoprofiel, die gedurende de looptijd van de lening voldoende cashflow genereren om de rente te betalen en aflossingen te doen. Het zijn vaak de bedrijven in het hogere segment van het mkb, die ook bij de bank al op de radar staan. Voor Startups, of groeiondernemers in een risicovolle branche is deze financieringsvorm vaak niet geschikt.

Welke vormen van MKB obligaties zijn er?
Er bestaat een grote variëteit aan soorten obligaties. De meest bekende vorm keert een vaste rente uit over het nominale bedrag, maar er bestaan ook soorten die een deels of geheel variabele rente uitkeren, die eens in de zoveel tijd bepaald wordt. Er wordt dan gesproken over een ‘obligatie met floating rate’. Verder zijn er step-up bonds, waarvan de rente over de tijd stijgt. Ook geheel renteloze obligaties, de zogenaamde nulcouponobligaties, bullets of zerobonds zijn voorhanden. Converteerbare obligaties hebben bepaalde optie aspecten. Vaak heeft een obligatie een bepaalde looptijd. Er bestaan echter ook eeuwigdurende obligaties (perpetuals). Sommige obligaties zijn achtergesteld.

Helemaal zelf een obligatie uitgeven en daarmee de boer op gaan, is vaak niet mogelijk. Je zult op een kredietbemiddelaar of financieel adviesbureau moeten afstappen met ervaring bij het plaatsen van mkb-obligaties.

Wie zijn de aanbieders van MKB obligaties?
Er zijn in Nederland diverse partijen die MKB obligaties uitgeven. Bijvoorbeeld het MKB Fonds investeert in degelijke en volwassen (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB met een positieve cashflow, bewezen marktpositie en goede vooruitzichten. Dit houdt in dat zij tenminste vijf (5) jaar in hun specifieke branche actief zijn en een solide continuïteitsperspectief hebben. Het MKB-bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland en een duidelijke (groei)strategie hebben. Deze strategie moet aannemelijk maken dat minimaal dezelfde omzet en winst in de komende vijf (5) jaren zijn te verwachten. MKB Fonds is niet actief in een specifieke sector en heeft zodoende een generieke focus. MKB Fonds investeert niet in MKB-bedrijven waarvan onvoldoende duidelijk is wat het produceert en verkoopt. MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Een groot verschil tussen Hollandse MKB-obligaties en bijvoorbeeld de Duitse variant, is de rating. Duitse MKB-obligaties krijgen een rating en staan onder toezicht van de Bafin, de Duitse toezichthouder. In Nederland is dit nog niet het geval. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt momenteel de obligatiemarkt in Nederland en waarschuwt beleggers zich eerst goed op de hoogte te stellen van het soort obligatie waarin ze stappen. Een obligatiehouder is altijd achtergesteld bij een bank en heeft, afhankelijk van het soort afspraken, dus minder zekerheden als het gaat om de lening. In Nederland is een rating vanwege de hoge kosten en relatief kleine leenbedragen (nog) niet aantrekkelijk.

Deze financieringsvorm kan vooral die ondernemingen uitkomst bieden, die wat minder afhankelijk willen zijn van hun banken en hun financieringsrisico willen spreiden. Want zo weten we sinds de kredietcrisis: ook banken kunnen omvallen. Zo zijn er voorbeelden van bedrijven die een banklening afsluiten om hun werkkapitaal te financieren en bijvoorbeeld ten behoeve van een investering in machines of andere kapitaalgoederen een obligatie uitschrijven. Een obligatie uitgeven betekent ook dat je als bedrijf de kapitaalmarkt betreedt, met alle aandacht die daarbij hoort. Het kan daarmee ook een handig opstapje zijn naar bijvoorbeeld een beursgang.

Overheid

De Nederlandse overheid en ook de Europese Investerings Bank stimuleren Nederlandse banken om geld uit te lenen. Hiervoor zijn verschillende regelingen die we subsidieprogramma’s en stimuleringsmaatregelen noemen.Het werkt als volgt. Een bedrijf schrijft een lening uit waar beleggers op kunnen intekenen. Die lening wordt opgeknipt in – verhandelbare – coupures van bijvoorbeeld € 500 of € 1.000: de obligaties. De afspraken over looptijd, rente en (tijdstip van) aflossing kunnen verschillen, in de regel wordt een vaste of variabele rente beloofd: de coupon. Het leenbedrag bedraagt in de regel € 10 tot € 25 miljoen, maar er zijn ook veel kleinere obligatieleningen mogelijk. Zo’n obligatie krijgt doorgaans een notering aan een beurs of kan onderhands verhandeld worden. Als ondergrens hanteren wij € 1.500.000.

Meer lezen

Subsidies vormen een van de belangrijkste financiële beleidsinstrumenten die de overheid tot zijn beschikking heeft om positief gedrag te beïnvloeden en negatief gedrag te beëindigen door financiële prikkels. In het spraakgebruik wordt subsidie veelal ruim uitgelegd, namelijk geldelijke steun, afkomstig van de overheid en bestemd voor bepaalde activiteiten.

Een overheidssubsidie kan echter naast ‘een zak geld’, ook een extra fiscale aftrekpost of een vermindering van te betalen belasting zijn. Voorbeelden van fiscale regelingen zijn de WBSO en de Innovatiebox. Hebt u mensen in dienst die speur- en ontwikkelingswerk doen? Met de WBSO kunt u hun loonkosten verlagen. En maakt u winst met innovatieve activiteiten, dan biedt de Innovatiebox u mogelijk een belastingvoordeel.

Welke vormen van subsidies zijn er te onderscheiden?
Overheidssubsidies zijn beschikbaar vanuit de Europese Unie, het Rijk, de provincie en gemeenten. De overheid subsidieert uitsluitend projecten die bijdragen aan een algemeen belang. Denk hierbij aan het milieu, innovatie, export, Research & Development en het verbeteren van de werkgelegenheid van mensen met een handicap of uitkering.

Subsidies kunnen zowel structureel zijn, gericht op de lange termijn, als gericht zijn op
specifieke, incidentele, projecten.

Subsidies kunnen onderscheiden worden in met of zonder (gedeeltelijke) terugbetalingsverplichting indien niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Grondvormen van subsidieregelingen zijn een bepaald bedrag ineens, een vast of genormeerd bedrag per prestatie of activiteit, een procentuele bijdrage in de kosten of bepaalde kostensoorten, een procentuele aanvulling op de inkomsten of dekking van (een gedeelte van) het tekortsaldo (exploitatietekort).

Er zijn veel vaker subsidies te verkrijgen dan u wellicht denkt. Subsidies zijn echter moeilijk te vinden omdat er sprake is van een veelvoud van soorten en aanbieders. Subsidie advies is daarom altijd maatwerk.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Subsidies leveren vaak financieel voordeel op. Daarnaast dwingt de aanvraagprocedure je vaak om goed over een plan na te denken en alle zaken goed op een rij te zetten.
Ondernemers ervaren de subsidieprocedures vaak als complex en langdurig. Daarnaast is de uitkomst vaak onzeker en zijn de regelingen bovendien vaak eindig. Hoge administratieve lasten en uitvoerige verantwoording achteraf wegen vaak niet op tegen de uiteindelijke kleine bijdrage die de subsidie levert aan een grote ontwikkeling. De flexibiliteit met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten wordt daarnaast ingeperkt door de voorwaarden die de subsidieverlener stelt en brengt een bepaalde administratieve last met zich mee in het kader van verantwoording (inhoudelijk en financieel). Er kan een afhankelijkheid van de uitvoerende organisatie ontstaan.