Ga nu aan de slag met uw Solvabiliteit!

Een van de pijlers waar een financier naar kijkt bij de beoordeling van de financierbaarheid van uw onderneming is de vermogenspositie, ook wel solvabiliteit genoemd. De solvabiliteit van een onderneming kan op verschillende manieren bepaald worden. Eén van de meest gangbare manieren is op basis van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen, oftewel het balanstotaal. De solvabiliteit wordt dan uitgedrukt in een solvabiliteitspercentage.

Lees meer

DE GROEIFACILITEIT BIJ OVERNAMEFINANCIERINGEN

De regeling Groeifaciliteit is een financieringsregeling via de Nederlandse overheid. Met deze regeling ontvangen financiers een staatsgarantie op verstrekking van risicodragend vermogen zoals participaties of leningen. De regeling is voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Verantwoordelijk voor de uitvoering is Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De kenmerken van deze regeling zijn als volgt:

 • Achtergestelde leningen en aandelenparticipaties tot €5 miljoen (banken) en participatiemaatschappijen maximaal €25 miljoen per onderneming.
 • Alleen leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de garantieregeling in aanmerking.
 • Staatgarantie 50%. Looptijd maximaal 12 jaar.
 • In overnamesituaties moet er sprake zijn van een verandering in eigendom, waarbij er een duidelijk voordeel/ belang moet zijn voor de NL onderneming (de target).
 • Hoogte goodwill: er geldt geen normering; de schuld na bedrijfsoverdracht moet op verantwoorde wijze gedragen kunnen worden.
 • Een persoonlijke borgstelling van de DGA is niet verreist.

De vereisten om gebruik te maken van de Groeifaciliteit-regeling zijn als volgt:

 • Het vermogen moet risicodragend zijn (aandelenkapitaal of achtergestelde lening).
 • Onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en grotendeels actief zijn in Nederland.
 • Geen buitengewone kapitaalonttrekkingen in het afgelopen jaar.
 • Niet actief in de sectoren landbouw, visserij, gezondheidszorg, onroerend goed os financiële instelling.
 • Voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief voor onderneming.
 • De financiering die u aanvraagt dient niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet (‘fresh money-eis’).
 • het kapitaal dat u aan wilt trekken is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).
 • De Groeifaciliteit kan dus bij bedrijfsovername worden gebruikt voor de uitkering van vrije reserves en afbetaling van een achtergestelde lening aan de verkopende aandeelhouder(s).
 • De verstrekte lening is achtergesteld op concurrente crediteuren. Er mogen geen andere zekerheden gesteld worden dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder en/of verpanding van aandelen.

De werking van de regeling gaat als volgt. Alleen financiers die verbonden zijn aan de Groeifaciliteit regeling kunnen een garantievraag indienen bij de overheid. De overheid beoordeelt de aanvraag van de ondernemer eerst zelf. Als zij de financiering belonen met een garantie van de Groeifaciliteit zullen zij een garantieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Bij een positief besluit van RVO.nl kan de financier het risicokapitaal verstrekken met garantie van de overheid.

De provisie voor de staat kan onderverdeeld worden op twee manieren:

 • Alleen achtergestelde leningen: 250bp over uitstaand gegarandeerd deel (50%).
 • Aandelenparticipatie (eventueel combinatie met AGL): 300bp over uitstaand gegarandeerd (50%) bedrag/kapitaal.

Meer informatie over de Groeifaciliteit-regeling is te vinden via deze link: http://www.rvo.nl/sites/default/files/Ondernemen%20met%20de%20Groeifaciliteit%202013.pdf

DE GO-FACILITEIT BIJ OVERNAMEFINANCIERINGEN

Om voor ondernemers in het MKB de kansen op het verkrijgen van een financiering bij een bank te vergroten, heeft de overheid enkele jaren geleden de Garantie Ondernemings-financiering in het leven geroepen, ook wel de GO-faciliteit genoemd.

Bij deze regeling helpt het ministerie van Economische Zaken ondernemers bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De regeling zorgt ervoor dat de kredietstromen blijven lopen zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Een GO-lening heeft de volgende kenmerken:

 • Er kunnen leningen worden aangevraagd van €1,5 miljoen tot €150 miljoen.
 • Alleen leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de garantieregeling in aanmerking.
 • De staatsgarantie op deze regeling is 50% (van het verlies na uitwinning zekerheden, dus geen ‘first loss’).
 • Lening kan ook als achtergestelde lening.
 • De looptijd van de staatsgarantie is maximaal 8 jaar.

Andere bijzonderheden van deze regeling zijn:

 • In overnamesituaties moet er sprake zijn van een verandering in eigendom, waarbij er een duidelijk voordeel/ belang moet zijn voor de Nederlandse onderneming (de target).
 • Hoogte goodwill: er geldt geen normering; de schuld na bedrijfsoverdracht moet op verantwoorde wijze gedragen kunnen worden.
 • Een persoonlijke borgstelling van de DGA is niet verreist.
 • Ook geschikt voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
 • De garantieprovisie voor de staat is als volgt: over het uitstaande gegarandeerde deel (50%) 25 basispunten rente opslag als beheervergoeding (per kwartaal).
 • De afsluitprovisie bedraagt 50% van het meerdere dat de bank rekent boven 50bp.
 • De besluitvorming / fiattering ligt bij de RVO en niet bij de bank. De bank is wel leidend bij het vastleggen van de zekerheden.
 • Doorlooptijd: Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat.

De vereisten om gebruik te kunnen maken van de GO-regeling zijn:

 • Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland. Daarnaast staat GO ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Alleen geld dat nog nooit is geïnvesteerd (‘fresh money’).
 • Voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Geen buitengewone kapitaalonttrekkingen in het afgelopen jaar.
 • Alleen bedoeld voor het financieren van eigen bedrijfsactiviteiten.

Sectoren die worden uitgesloten voor deze regeling zijn: Landouw en Visserij, Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering, Financiële sector en de gezondheidszorg.

Meer informatie over de Garantie Ondernemingsfinancierings is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Financieringsaanvraag MKB steeds vaker toegewezen

Het MKB weet weer steeds vaker een externe financiering voor elkaar te krijgen. Bijna 75 procent van het kleinbedrijf en 64 procent van het midden bedrijf krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen, tegenover 57 procent bij de vorige meting. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Financieringsmonitor van het onderzoekbureau Panteia.

Vrijwel over de gehele linie in het MKB zijn bedrijven steeds succesvoller bij het aantrekken van financiering. Acht van de tien bedrijven die een financiering aanvroegen, kregen het volledige bedrag toegerekend wat aangevraagd werd.

Lees meer